EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Information om drivmedelseffektivitet, bromsförmåga och bullernivåer

Information om drivmedelseffektivitet, bromsförmåga och bullernivåer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2020/740 om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Syftet är att ge konsumenterna mer information inför valet av nya däck till deras fordon. Etiketterna med uppgifter om däckets egenskaper och prestanda, till exempel på snö och is, kommer att bli synligare och utförligare. Det gör det enklare för slutanvändarna* att ta hänsyn till egenskaper som säkerhet, hälsoskydd och ekonomisk och miljömässig effektivitet.
 • Lagstiftningen är utformad för att främja drivmedelseffektiva och säkrare däck med längre livslängd.
 • Genom förordningen ändras förordning (EU) 2017/1369 (se sammanfattning).

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen

 • är tillämplig på däck till personbilar (C1-däck), bussar, lätta och tunga lastbilar och lätta och tunga släpvagnar (C2- och C3-däck) samt på regummerade däck*, när ett lämpligt prestandatest finns tillgängligt,
 • är inte tillämplig på vissa specialdäck, såsom terränggående däck för yrkesmässigt bruk, på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990 eller på begagnade däck, såvida de inte har importerats från ett tredjeland.

Däckleverantörer måste

 • fästa en dekal på varje enskilt däck och en tryckt etikett på varje parti av däck innehållande den information som anges i bilagorna I och II samt tillhandahålla ett produktinformationsblad med de uppgifter som anges i bilaga III,
 • se till att däcketiketten syns, helst nära priset, i annonser och vid distansförsäljning eller försäljning på internet,
 • säkerställa att uppgifterna på däcketiketter och i produktinformationsblad är korrekta,
 • samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna, som kan göra rutinmässiga och oanmälda inspektioner och omedelbart vidta åtgärder om överträdelser upptäcks,
 • förse de nationella myndigheterna med tekniska uppgifter om däcken och deras prestanda, via en produktdatabas, innan däcken släpps ut på marknaden, vilket gör det möjligt för myndigheterna att kontrollera att däcketiketterna är korrekta. Uppgifterna måste lämnas från och med den 1 maj 2021 (och senast den 30 november 2021 för däck som tillverkas mellan den 25 juni 2020 och den 30 april 2021).
 • Etiketter, märken, symboler eller påskrifter som inte uppfyller kraven i förordningen är inte tillåtna.

Däckdistributörer måste

 • fästa en dekal på varje enskilt däck och en tryckt etikett på varje parti av däck på försäljningsstället, vilka ska innehålla föreskriven information,
 • se till att däcketiketten visas intill priset på tekniskt reklammaterial, vid pappersbaserad distansförsäljning, i annonser och vid internetförsäljning,
 • ge kunderna en kopia av däcketiketten före försäljningen, om däcken inte är synliga,
 • informera kunderna om var de hittar produktinformationsbladet.

Leverantörer och distributörer av nya fordon måste ge kunderna däcketikett, produktinformationsblad och annat relevant tekniskt reklammaterial innan köpet genomförs.

Internetleverantörer måste se till att leverantörer som säljer däck via sina webbplatser visar etiketten och informationsbladet på föreskrivet sätt.

Nationella myndigheter måste

 • tillåta försäljning och användning av däck som uppfyller kraven i lagstiftningen,
 • kontrollera att informationen på däcketiketterna är korrekt,
 • fastställa regler om sanktioner och kontrollmekanismer vid eventuella överträdelser.

Europeiska kommissionen

Upphävande

Förordning (EU) 2020/740 upphäver förordning (EG) nr 1222/2009 om märkning av däck (se sammanfattningen).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 maj 2021.

BAKGRUND

Syftet med systemet för märkning av däck är att minska växthusgasutsläppen och bullret och öka trafiksäkerheten. Däcken svarar för 20–30 % av ett fordons bränsleförbrukning. Genom att minska deras rullmotstånd kan man få ned utsläppen och även förarnas bränslekostnader.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Slutanvändare: en enskild konsument, en ansvarig för fordonsparker eller ett vägtransportföretag.
Regummerat däck: ett renoverat däck där slitbanan ersatts med nytt material.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/740 av den 25 maj 2020 om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av förordning (EU) 2017/1369 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (EUT L 177, 5.6.2020, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EUT L 169, 25.6.2019, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2019/1020 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (EUT L 342, 22.12.2009, s. 46).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 02.12.2020

Top