EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska atomenergigemenskapen – säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder för information

Europeiska atomenergigemenskapen – säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder för information

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (Euratom) nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder för att skydda Euratoms klassificerade information, ECI (Euratom Classified Information), som omfattas av artiklarna 24 och 25 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomgemenskapen (Euratom). ECI-dokument kan omfatta rapporter, data, dokument, föremål och reproducerande media.
 • Artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen avser uppgifter från EU:s kärnforskningsprogram som skulle kunna skada EU-ländernas försvarsintressen om de utlämnades. Artikel 25 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen avser på liknande sätt uppgifter om patent och nyttighetsmodeller*.

VIKTIGA PUNKTER

Säkerhetsåtgärder och anvisningar om hur de ska tillämpas utfärdas av

 • EU:s institutioner, kommittéer, tjänster och anläggningar,
 • EU-länderna och deras myndigheter,
 • gemensamma företag,
 • enskilda personer och företag.

En säkerhetsbyrå inrättas av Europeiska kommissionen för att

 • samordna och säkerställa den allmänna tillämpningen av säkerhetsåtgärder,
 • övervaka hur åtgärderna tillämpas i EU:s institutioner, kommittéer, tjänster och anläggningar,
 • kontrollera att åtgärderna tillämpas av EU-länderna,
 • vid behov lägga fram ändringar av förordningen.

En säkerhetstjänsteman utses i varje EU-institution, kommitté eller tjänst där ECI-dokument utarbetas eller förvaras och ansvarar för att

 • registrera ECI-dokument,
 • föra en förteckning över personer som är behöriga att ha tillgång till ECI-dokument,
 • instruera anställda om deras säkerhetsskyldigheter,
 • se till att de fysiska säkerhetsåtgärderna tillämpas.

Klasser, tillstånd och personkontroll

 • Säkerhetsklasserna för ECI-dokument fastställs beroende på graden av skada som obehörigt utlämnande skulle orsaka EU-ländernas försvarsintressen:
  • Eura – Kvalificerat hemlig: utlämnande skulle få ytterst allvarliga följder för försvarsintressena.
  • Eura – Hemlig: utlämnande skulle få allvarliga följder för försvarsintressena
  • Eura – Förtrolig: utlämnande skulle vara till skada för försvarsintressena.
  • Eura – Begränsad: utlämnande skulle påverka försvarsintressena, men en mindre grad av säkerhet erfordras än i fråga om sådana dokument som klassificeras som Eura – Förtrolig.
 • Så få hänvisningar som möjligt bör göras till dokument eller uppgifter klassificerade som Eura – Hemliga och Eura – Kvalificerat hemliga, och hänvisningarna ska varken avslöja dokumentens innehåll eller deras säkerhetsklassificering.
 • Tillgång till ECI-dokument (utom Eura – Begränsad) beviljas endast bemyndigade personer som har ett uppenbart behov av att erhålla sådan information. Tillstånd får beviljas efter en personkontroll av säkerhetsbyrån eller EU-länderna.

Fysiskt skydd av ECI-dokument

 • ECI-dokument klassificerade som Eura – Kvalificerat hemliga, Eura – Hemliga och Eura – Förtroliga ska ha en stämpel på varje sida.
 • Kopior av ECI-dokument ska vara strikt begränsade till det antal som verkligen behövs.
 • Kopior av ECI-dokument klassificerade som Eura – Kvalificerat hemliga ska endast göras med säkerhetsbyråns samtycke och, när det gäller patentinformation, med samtycke från det EU-land där ECI-dokumentet har sitt ursprung.
 • Byggnader där ECI-dokument klassificerade som Eura – Förtroliga eller med en högre klassificering förvaras ska vara säkra, och anställda och besökare ska kunna identifieras på ett riktigt sätt.
 • Besökare ska inte lämnas ensamma i lokaler som innehåller ECI-dokument.
 • Regler om förstärkta säkerhetsskåp gäller för olika säkerhetsklassificeringar.
 • Alla ECI-dokument som är klassificerade som Eura – Kvalificerat hemliga och Eura – Hemliga ska registreras på ett särskilt sätt.
 • Intern spridning av ECI-dokument ska skyddas på ett sätt som förhindrar obehörig spridning.
 • ECI-dokument klassificerade som Eura – Förtroliga eller med en högre klassificering som skickas utanför en byggnad ska placeras i dubbla kuvert varvid det inre kuvertet ska ange säkerhetsklassificeringen.
 • ECI-dokument klassificerade som Eura – Förtroliga eller med en högre klassificering som skickas till utlandet ska sändas med diplomatsäck, och ECI-dokument klassificerade som Eura – Kvalificerat hemliga ska vara i förvar hos en kurir, som åtföljs av en annan person. ECI-dokument klassificerade som Eura – Hemliga och Eura – Förtroliga som skickas till utlandet ska sändas med diplomatsäck.
 • Stränga regler gäller för tillstånd för säker förstöring av ECI-dokument som inte längre behövs.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 15 november 1958.

BAKGRUND

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Nyttighetsmodell: en registrerad rättighet som ger innehavaren ensamrätt att utnyttja en teknisk uppfinning i utbyte mot offentliggörande av uppfinningens funktion och som endast beviljas under en begränsad period.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (Euratom) nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 406).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen – Avdelning II – Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet – Kapitel 2 – Informationsspridning – Avsnitt 3 – Säkerhetsbestämmelser – Artikel 24 (EUT C 203, 7.6.2016, s. 15).

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen – Avdelning II – Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet – Kapitel 2 – Informationsspridning – Avsnitt 3 – Säkerhetsbestämmelser – Artikel 25 (EUT C 203, 7.6.2016, s. 16).

Senast ändrat 15.05.2020

Top