EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeisk företagsstatistik

Europeisk företagsstatistik

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs bestämmelser för

 • utveckling, framställning och spridning av europeisk företagsstatistik,
 • en europeisk ram för företagsregister för statistiska ändamål.

VIKTIGA PUNKTER

Europeisk företagsstatistik omfattar följande:

 • Olika statistiska enheters struktur, resultat, ekonomiska forskning och utveckling, innovation samt informations- och kommunikationstekniska (IKT) verksamhet, inbegripet e-handel och globala värdekedjor.
 • Produktion av och internationell handel med färdigvaror och tjänster.

Det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål är den auktoritativa källan till högkvalitativa och harmoniserade företagsstatistiska registerpopulationer för framställningen av europeisk företagsstatistik. Det består av följande:

 • Nationella företagsregister för statistiska ändamål som omfattar alla företag och deras lokala enheter som bedriver ekonomisk verksamhet som bidrar till bruttonationalprodukten (BNP).
 • EuroGroups-registret som omfattar alla företag och deras rättsliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet som bidrar till BNP och ingår i en multinationell företagsgrupp.
 • Datautbyte mellan dessa.

Nationella statistikmyndigheter i EU-länderna får använda följande källor för framställning av företagsstatistik och upprättande av nationella företagsregister:

 • Undersökningar.
 • Administrativa register, inklusive information från skatte- och tullmyndigheter, till exempel årsbokslut.
 • Mikrodata som utbytts.
 • Andra relevanta data som är jämförbara och uppfyller de särskilda kvalitetskraven.

Europeisk företagsstatistik omfattar följande områden:

 • Konjunkturstatistik över företag.
 • Företagsstatistik på landsnivå.
 • Regional företagsstatistik.
 • Statistik om internationell verksamhet.

Varje område ska omfatta ett eller flera huvudämnen, exempelvis företagspopulation, prestationer och resultat, IKT-användning och e-handel, FoU-insatser, globala värdekedjor och internationell handel med varor och tjänster. I bilaga I ges en utförlig beskrivning av ämnena.

I bilaga II anges periodiciteten (månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller flerårig), referensperioden och den statistiska enheten för varje ämne.

EU-länderna ska göra följande:

 • Upprätta ett eller flera nationella företagsregister för statistiska ändamål. Dessa ska vara utgångspunkten för
  • utarbetande och samordning av undersökningar,
  • information för statistisk analys av företagspopulationen och dess demografi,
  • användning av administrativa data,
  • kartläggning och konstruktion av statistiska enheter.
 • Säkerställa kvaliteten på den europeiska företagsstatistiken, de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret.
 • Skicka data samt kvalitets- och metadatarapporter till Europeiska kommissionen (Eurostat).

Särskilda bestämmelser gäller för utbyte mellan Eurostat, nationella statistikmyndigheter och centralbanker och Europeiska centralbanken av konfidentiella data om multinationella företagsgrupper och EU-intern handel med varor, förutsatt att detta uteslutande sker för statistiska ändamål.

Eurostat

 • ska upprätta EuroGroups-registret över multinationella företagsgrupper,
 • ska bedöma kvaliteten på de data som erhålls,
 • ska lämna årliga kvalitets- och metadatarapporter om EuroGroups-registret,
 • kan inleda pilotstudier som de nationella myndigheterna genomför på frivillig basis om Eurostat konstaterar att nya eller bättre data behövs.

Kommissionen kan anta delegerade akter och genomförandeakter för att ändra lagstiftningen, förutsatt att dessa inte medför några betydande ytterligare kostnader eller bördor för nationella myndigheter eller uppgiftslämnare. Den har antagit följande rättsakter:

 • Genomförandeförordning (EU) 2020/1030 om fastställande av de tekniska specifikationerna för datakrav för ämnet ”IKT-användning och e-handel” för referensåret 2021, enligt förordning (EU) 2019/2152.
 • Genomförandeförordning (EU) 2020/1197 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik.
 • Genomförandeförordning (EU) 2020/1470 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik. Genom genomförandeförordningen upphävs från och med den 1 januari 2021 kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 om statistik över utrikeshandel med länder utanför EU vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier.

EU får ge ekonomiskt stöd till nationella statistikbyråer och andra myndigheter för diverse verksamhet, till exempel utveckling av metoder för bättre kvalitet eller lägre kostnader.

Upphävande

Genom förordningen upphävs

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen gäller från och med den 1 januari 2021.

BAKGRUND

Tidigare baserades statistisk om nationella företags ekonomiska verksamhet på flera olika lagstiftningar. Detta förhindrade samstämmighet mellan enskilda statistiska uppgifter och en integrerad strategi för utveckling, framställning och spridning av företagsstatistik. Genom den nya förordningen åtgärdas dessa brister.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (EUT L 327, 17.12.2019, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 av den 12 oktober 2020 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik (EUT L 334, 13.10.2020, s. 2).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (EUT L 271, 18.8.2020, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1030 av den 15 juli 2020 om fastställande av de tekniska specifikationerna för datakrav för ämnet ”IKT-användning och e-handel” för referensåret 2021, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 (EUT L 227, 16.7.2020, s. 12).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152,16.6.2009, s. 23).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 471/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (omarbetning) (EUT L 97, 9.4.2008, s. 13).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 (EUT L 61, 5.3.2008, s 6).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (EUT L 171, 29.6.2007, s. 17).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (EUT L 143, 30.4.2004, s. 49).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 (EUT L 102, 7.4.2004, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009 (EUT L 7, 13.1.2004, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (EUT L 230, 16.9.2003, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik (EGT L 162, 5.6.1998, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.12.2020

Top