EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Krav på ekodesign – svetsutrustning

Krav på ekodesign – svetsutrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2019/1784 om fastställande av ekodesignkrav för svetsutrustning

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I den fastställs krav på ekodesign* för utsläppande på marknaden och ibruktagande av nätansluten elektrisk svetsutrustning.

VIKTIGA PUNKTER

 • Där förtecknas de svetsmetoder som förordningen ska tillämpas på och de som den inte ska tillämpas på.
 • Ekodesignkraven anges i bilaga II och innefattar
  • lägsta verkningsgrad för den strömkälla som används,
  • maximal effektförbrukning i ”inaktivitetsläge” (liknande standbyläge),
  • icke energirelaterade krav för att göra det lättare att reparera, demontera, förlänga den användbara livslängden för och återanvända svetsutrustning och -komponenter, däribland
   • ge professionella reparatörer tillgång till reservdelar under minst tio år,
   • ge professionella reparatörer fri tillgång till specifik reparations- och underhållsinformation via webbplatsen för tillverkaren av svetsutrustningen, importören eller representanten.
 • I förordningen fastställs förfarandet för bedömning av överensstämmelse och i bilaga III de mätmetoder och beräkningar som ska följas, baserade på harmoniserade standarder som antagits av de europeiska standardiseringsorganisationerna, om sådana standarder finns tillgängliga.
 • Nationella myndigheter ska tillämpa de verifieringsförfaranden som fastställs i bilaga IV när de utför marknadskontroller.
 • Tillverkare, importörer eller deras representanter får inte erbjuda produkter till försäljning som kan känna av att de genomgår provning och ändra sin prestanda under provningen.
 • I bilaga V fastställs vägledande riktmärken för de bäst presterande produkter och tekniker som finns tillgängliga på marknaden när det gäller strömkällans verkningsgrad och maximal effektförbrukning i inaktivitetsläge.
 • Europeiska kommissionen ska se över förordningen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och presentera sina resultat, inbegripet ett utkast till ändringsförslag om så är lämpligt, senast den 14 november 2024.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 januari 2021.

BAKGRUND

I direktiv 2009/125/EG upprättas en ram för fastställande av krav på ekodesign för energirelaterade produkter. Kommissionen ska fastställa dessa krav för produkter som är föremål för utbredd försäljning och handel i EU och som har betydande miljöpåverkan.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Ekodesign: Policy för att, genom bättre utformning, förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln, särskilt deras energieffektivitet.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) 2019/1784 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för svetsutrustning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (EUT L 272, 25.10.2019, s. 121).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen om arbetsplan för ekodesign 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final, 2.12.2015).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1025/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 29.01.2020

Top