EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skydd av människors hälsa och av miljön mot långlivade organiska föroreningar

Skydd av människors hälsa och av miljön mot långlivade organiska föroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

POP är potentiellt farliga kemiska ämnen som kan spridas över internationella gränser, ofta påträffas långt från utsläppskällorna, motstår nedbrytning, bioackumuleras* och därmed utgör ett hot mot människors hälsa och mot miljön.

Kontroller av tillverkning och utsläppande på marknaden* och användning

 • Produktion och utsläppande på marknaden av POP som förtecknas i bilaga I, var för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor*, är förbjudet. Produktion, utsläppande på marknaden och användning av POP som förtecknas i bilaga II får endast ske när lokalt säkra, effektiva och överkomliga alternativ inte finns tillgängliga i det berörda landet.
 • EU-länderna och Europeiska kommissionen måste tillämpa lämpliga kontroller på befintliga ämnen (t.ex. genom upptagande av ämnen på förteckningen) och förhindra produktion, utsläppande på marknaden och användning av nya ämnen som uppvisar egenskaper för POP.
 • EU-länderna kan vidarebefordra förslag på ämnen som ska tas med på förteckningen till kommissionen som, med stöd av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), beslutar huruvida ytterligare ämnen ska föreslås till förteckningen. Echa har också en allmän rådgivande och informativ roll i de processer som beskrivs i förordningen.

Undantag

 • Undantag från dessa kontroller får göras för ämnen som används för laboratorieforskning eller som referensstandard, eller som förekommer som oavsiktliga spårföroreningar i blandningar eller varor.
 • Andra undantag gäller för varor som innehåller POP som tillverkats före förordningens ikraftträdande, med förbehåll för särskilda garantier och villkor, inbegripet krav på anmälan till kommissionen och Stockholmskonventionens sekretariat.

Minskning, minimering och eliminering av utsläpp

EU-länderna måste göra följande:

 • Upprätta utsläppsinventeringar för de ämnen som anges i bilaga III med avseende på utsläpp av dem i luft, vatten och mark.
 • Överlämna en handlingsplan för kartläggning, bestämning och minimering av utsläpp av ämnen, inbegripet användning av alternativa eller modifierade ämnen.
 • Prioritera alternativa processer genom vilka bildande och utsläpp av POP undviks när anläggningar byggs eller byggs om.

Avfall

 • Producenter eller innehavare av avfall måste i möjligaste mån undvika att avfallet förorenas med de ämnen som förtecknas i bilaga IV.
 • I de flesta fall måste förorenat avfall bortskaffas eller återvinnas* snabbt för att det ska kunna säkerställas att POP-innehållet förstörs eller omvandlas.
 • EU-länderna måste säkerställa spårbarhet i produktion, insamling och transport av förorenat avfall samt lagring och behandling av detta och att det utförs under förhållanden som skyddar miljön och människors hälsa.

Planering, övervakning och rapportering

 • EU-länderna måste ge allmänheten möjlighet att delta i denna process, och deras genomförandeplaner måste vara offentligt tillgängliga och delges kommissionen och Echa, inbegripet information om åtgärder som vidtagits på nationell nivå för att fastställa och bedöma områden som förorenats med POP, beroende på vad som är lämpligt. Kommissionen måste också upprätthålla en genomförandeplan som ska ses över och uppdateras vid behov.
 • En övervakningsmekanism måste inrättas för att samla in jämförbara övervakningsuppgifter om förekomsten i miljön av de ämnen som förtecknas i del A i bilaga III till förordningen. EU-länderna kommer också att rapportera om genomförandet av förordningen.
 • Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter för att ändra förteckningen över ämnen i bilagorna I, II och III till denna förordning för att anpassa dem till ändringar av förteckningen över ämnen i bilagorna till Stockholmskonventionen eller 1979 års protokoll.
 • Genom förordningen upphävs och omarbetas förordning (EG) nr 850/2004.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 15 juli 2019.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Bioackumulera: att koncentreras i en levande organism.
Utsläppande på marknaden: tillhandahållande, antingen mot betalning eller kostnadsfritt, till en tredje part. Import betraktas också som ”utsläppande på marknaden”.
Vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
Återvinning av avfall: definieras i ramdirektivet om avfall som ”varje förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, genom att det antingen vid anläggningen eller i samhället i stort ersätter annat material som i annat fall skulle ha använts för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte”.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2008/98/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 136, 29.5.2007, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen om försiktighetsprincipen (KOM(2000) 1 slutlig, 2.2.2000)

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 37).

Senast ändrat 23.10.2019

Top