EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skydd mot växtskadegörare

Skydd mot växtskadegörare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet är att bidra till kampen mot växtskadegörare och växtsjukdomar, som en del av EU:s växtskyddsordning, med mer effektiva åtgärder för att skydda EU och dess växter, säkerställa säker handel och minska klimatförändringens effekter, vilket inbegriper

  • bättre skydd av landskap, skogar och andra grönområden, minskat behov av växtskyddsmedel,
  • enklare och mer transparent dokumentation för odlare och jordbrukare, bättre skydd för grödor,
  • ekonomiskt stöd till övervakning, utrotning och inneslutning.

VIKTIGA PUNKTER

  • Växtskyddet hotas av arter som är skadliga för växter och växtprodukter, som nu i högre grad riskerar att föras in till unionens territorium på grund av den globaliserade handeln och klimatförändringarna. I förordningen anges vad som ska göras för att fastställa den risk som dessa växtskadegörare innebär och för att reducera dessa risker till en acceptabel nivå genom växtskyddsåtgärder*.

Karantänskadegörare

Det fastställs kriterier för att identifiera vilka karantänskadegörare som inte får föras in i och som inte får spridas i EU. Karantänskadegörare för skyddad zon är sådana karantänskadegörare för vilka kontroll bara behövs i delar av EU.

Prioriterade skadegörare

  • Prioriterade skadegörare är sådana skadegörare vars potentiella ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser är mycket allvarliga för EU. Det finns särskilda bestämmelser för prioriterade skadegörare, som i synnerhet rör bättre information till allmänheten, inventeringar, beredskapsplaner, simuleringsövningar, handlingsplaner för utrotning och medfinansiering av EU-åtgärder.
  • Varje EU-land ska inrätta en plan för varje prioriterad skadegörare som kan ta sig in på och etablera sig på dess territorium, med information om beslutsförfarandet och de förfaranden och protokoll som ska följas. Beredskapsplaner ska delas med Europeiska kommissionen, andra EU-länder och berörda yrkespersoner via internet. Simuleringsövningar ska utföras beroende på risknivån.

Växtpass och sundhetscertifikat

  • I förordningen fastställs ett system för införsel till och förflyttning inom EU av växter och växtprodukter och andra material som kan infekteras av skadliga organismer (t.ex. jord eller andra odlingssubstrat) och utgöra en oacceptabel växtskyddsrisk. De nya reglerna utökar, förenklar och harmoniserar den befintliga växtpassordning som behövs för all förflyttning mellan yrkesmässiga aktörer i EU. De kräver också att berörda yrkesmässiga aktörer ska vara registrerade för att garantera enklare kontroller och bättre spårbarhet.
  • Sundhetsintyg, som bekräftar att EU-lagstiftningen följs, krävs för ett utökat antal växter, växtprodukter eller andra material som är mottagliga för infektion.
  • Ett intyg inför export ska utfärdas för att säkerställa att information delas mellan EU-länder när en växt, en växtprodukt eller andra föremål förflyttas genom fler än ett EU-land innan den eller det exporteras ut ur EU.

Import

Förordningen försöker förhindra att växtskadegörare förs in i EU. Den föreskriver riskbaserade och förebyggande åtgärder för att skydda EU från växtskadegörare som kan föras in med en växt, en växtprodukt eller något annat föremål med ursprung utanför EU, baserat på en preliminär bedömning av risken.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 14 december 2019.

BAKGRUND

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Växtskyddsåtgärd: en officiell åtgärd som syftar till att förhindra införsel eller spridning av karantänskadegörare eller till att begränsa de ekonomiska konsekvenserna av reglerade icke-karantänskadegörare.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 2016/2031 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).

Senast ändrat 12.07.2019

Top