EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 2018/1726 – om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • Syftet med förordningen är att inrätta en ny EU-byrå för den operativa förvaltningen* av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) med ett utökat mandat.
  • Den nya byrån ersätter den föregående eu-LISA. Genom den nya förordningen upphävs den äldre förordningen (EU) nr 1077/2011.

VIKTIGA PUNKTER

Mål

eu-LISA ska säkerställa

  • utveckling av stora it-system med hjälp av en adekvat projektledningsstruktur,
  • en ändamålsenlig, säker och kontinuerlig drift av stora it-system,
  • en effektiv och ekonomiskt ansvarig förvaltning av stora it-system,
  • en tillräcklig tjänstekvalitetsnivå för användarna av stora it-system,
  • kontinuitet och oavbruten service,
  • en hög dataskyddsnivå i enlighet med EU:s dataskyddsrätt, inbegripet särskilda bestämmelser för vart och ett av de stora it-systemen,
  • en lämplig nivå på datasäkerheten och den fysiska säkerheten, inklusive specifika bestämmelser för vart och ett av de stora it-systemen.

Uppgifter

Byrån är ansvarig för följande uppgifter:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 11 december 2018.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Operativ förvaltning: de uppgifter som krävs för att de stora it-systemen ska fungera i överensstämmelse med de särskilda bestämmelser som är tillämpliga för vart och ett av dem, inbegripet ansvaret för den kommunikationsinfrastruktur som används för dem. De stora it-systemen får inte utbyta uppgifter eller möjliggöra delning av information eller kunskap såvida inte detta föreskrivs i specifik EU-lagstiftning.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 2018/1726 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 av den 17 april 2019 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726 (EUT L 135, 22.5.2019, s. 1)

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 (EUT L 135, 22.5.2019, s. 85)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20)

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1)

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60)

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4)

Se den konsoliderade versionen.

Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5)

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 03.10.2019

Top