EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Samarbetsavtal mellan EU och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA)

Samarbetsavtal mellan EU och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Samarbetsavtal mellan EU och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde

Beslut (EU) 2018/1603 om ingående på unionens vägnar av samarbetsavtalet mellan EU och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA)

Beslut (EU) 2016/2234 om undertecknande på unionens vägnar av samarbetsavtalet mellan EU och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA)

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTEN?

 • Syftet med avtalet är att använda expertisen hos de europeiska satellitnavigeringsprogrammen för att hjälpa de 17 afrikanska medlemsländerna i byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) att utveckla sina egna anläggningar och system.
 • Genom beslut (EU) 2016/2234 och beslut (EU) 2018/1603 undertecknandes respektive godkändes avtalet av EU.

VIKTIGA PUNKTER

Genom avtalet tillämpas följande principer:

 • Ömsesidig nytta, med en avvägning mellan rättigheter och skyldigheter.
 • Möjlighet att delta i varandras verksamheter.
 • Utbyte utan dröjsmål av all relevant information.
 • Skydd av immateriella rättigheter.

Samarbetet omfattar

 • uppbyggnad och drift av SBAS- (satellitbaserade stödsystem) och ASECNA-systemet,
 • allmänt främjande i Afrika av satellitnavigeringstjänster och specifika delar av dessa, såsom radiospektrum, standarder, säkerhet, FoU, kommunikation och personalutbyte.

EU

EU och ASECNA

 • samråder med varandra om SoL-försörjningsområdet för Egnos och försörjningsområdet för SBAS-ASECNA, särskilt om driftskompatibilitet och ansvar, för att undvika driftproblem,
 • ska kostnadsfritt ställa alla sina immaterialrättigheter till förfogande för varandra, och förteckna dessa i ett uppdaterat register,
 • främjar användningen av Galileoprogrammet i Afrika,
 • samarbetar kring Internationella teleunionens förvaltning av radiofrekvensspektrum,
 • strävar efter ett gemensamt förhållningssätt till standardisering och satellitnavigeringssystem i internationella organisationer och sammanslutningar,
 • vidtar åtgärder för att säkerställa kontinuiteten, skyddet och säkerheten avseende satellitnavigeringstjänster,
 • bedriver gemensam FoU-, kommunikations- och publicitetsverksamhet för sina respektive program,
 • utbyter regelbundet information och samråder utan dröjsmål med varandra på begäran,
 • ansvarar inte för några skyldigheter med koppling till den andra partens system.

ASECNA står för kostnaderna för SBAS-ASECNA-systemet, men kan dra nytta av EU:s samarbets- och utvecklingsfonder.

En gemensam kommitté, GNSS-kommittén EU/ASECNA, med företrädare för varje partner, ansvarar för att avtalet förvaltas och genomförs korrekt.

Tvister avgörs genom skiljeförfarande och vardera part får säga upp avtalet med sex månaders förvarning.

SEDAN NÄR GÄLLER AVTALET?

Avtalet trädde i kraft den 1 november 2018.

BAKGRUND

ASECNA, byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar, är en internationell offentlig organisation med 17 afrikanska medlemmar och Frankrike. Byrån inrättades 1959 och dess huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla flygtrafik- och luftsfartsinformation och meteorologiska tjänster inom ett enda luftrum som omfattar mer än 16 miljoner kvadratkilometer.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde (EUT L 268, 26.10.2018, s. 3).

Rådets beslut (EU) 2018/1603 av den 18 september 2018 om ingående på unionens vägnar av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde (EUT L 268, 26.10.2018, s. 1).

Rådets beslut (EU) 2016/2234 av den 21 november 2016 om undertecknande på unionens vägnar av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde (EUT L 337, 13.12.2016, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Information om ikraftträdandet av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde (EUT L 292, 19.11.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 22.8.2018, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2018/1139 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 276, 20.10.2010, s. 11).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 10.09.2020

Top