EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

EU:s restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut (Gusp) 2018/1544 – restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

Förordning (EU) 2018/1542 – restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN OCH BESLUTET?

Beslutet (som antogs mot bakgrund av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik) och förordningen (som antogs på grundval av artikel 215 i fördraget om EU:s funktionssätt, EUF-fördraget) inför tillsammans en ny tematisk EU-ordning för sanktioner. Syftet är att ta itu med det hot som användningen och spridningen av kemiska vapen* utgör.

 • Genom beslutet blir EU-länderna skyldiga att införa ett EU-omfattande reseförbud. Det föreskriver också att individer, enheter och organ som är inblandade i att ta fram eller använda kemiska vapen ska få sina tillgångar frysta.
 • Förordningen genomför åtgärderna som faller under EUF-fördraget, särskilt frysningen av tillgångar.
 • Dessa åtgärder är en del i EU:s arbete med att motverka spridningen och användningen av kemiska vapen och med att stödja Organisationen för förbud mot kemiska vapen och dess tekniska sekretariat.

VIKTIGA PUNKTER

Beslut (Gusp) 2018/1544

Enligt beslutet måste EU-länderna förhindra att personer och enheter som är direkt ansvariga för att ta fram eller använda kemiska vapen, liksom de som tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd och de som hjälper, uppmuntrar eller har samröre med dem, att resa in eller passera genom deras territorium.

Vissa undantag är tillåtna, till exempel följande:

 • Ett EU-land är inte skyldigt att vägra sina egna medborgare tillträde till landets territorium.
 • Ett EU-land som har en skyldighet på grund av internationell lagstiftning, till exempel att det är värd för en internationell mellanstatlig organisation.
 • Ett EU-land som är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

EU-länderna måste frysa alla tillgångar och ekonomiska resurser* som ägs, innehas eller kontrolleras av de personer och enheter som berörs. I undantagsfall får de ge tillstånd till att vissa av dessa tillgångar frigörs, om det till exempel krävs för att

 • täcka den berörda personens eller enhetens grundläggande behov,
 • betala för rättsliga tjänster,
 • betala avgifter eller serviceavgifter för den rutinmässiga hanteringen eller förvaltningen av de frysta penningmedlen eller de ekonomiska resurserna, eller
 • uppfylla ett domstolsbeslut eller beslut från en skiljedomstol som fattades innan tillgångarna frystes.

EU-länderna måste i så fall meddela de andra EU-länderna och EU-kommissionen.

Rådet ansvarar för att ta fram och göra ändringar i förteckningen över berörda personer och enheter i bilagan till beslutet. Rådet fattar ett enhälligt beslut utifrån ett förslag från antingen ett EU-land eller från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Rådet meddelar sedan de berörda individerna eller enheterna sitt beslut, antingen direkt (om deras adress är känd) eller indirekt genom att ett meddelande offentliggörs.

Förordning (EU) 2018/1542

Förordningen

 • kompletterar beslutet och fastställer ett antal definitioner,
 • föreskriver en frysning av alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av de individer eller enheter som anges av rådet och som står med i bilaga I,
 • anger de undantagsfall då vissa frysta tillgångar får frigöras och på vilka villkor – se ovan vad gäller beslut (Gusp) 2018/1544.

Finans- eller kreditinstitut som tar emot tillgångar som överförs av tredje parter för en person eller enhet som står med på förteckningen får låta dem sättas in på de frysta kontona, men alla sådana insättningar kommer också att frysas. Institutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Om en person ett organ fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, för att de i god tro anser att det är förenligt med förordningen, kommer det inte att medföra att den personen eller organet hålls ansvariga,och inte heller dess ledning eller anställda – såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

Det är förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som går ut på att kringgå åtgärderna (reseförbudet och/eller frysningen av tillgångarna).

Förordningen tillämpas

 • på hela EU:s territorium, även luftrummet,
 • ombord på varje flygplan och varje fartyg under ett EU-lands jurisdiktion,
 • på alla personer inom och utanför EU:s territorium som är medborgare i ett EU-land,
 • på varje person eller organ, inom och utom unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt ett EU-lands rätt,
 • på varje juridisk person, enhet eller organ som helt eller delvis bedriver någon form av affärsverksamhet i unionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH FÖRORDNINGEN FÖR?

Beslutet och förordningen gäller sedan den 16 oktober 2018.

BAKGRUND

EU antog den nya ordningen med restriktiva åtgärder, eller sanktioner, den 15 oktober 2018 för att följa upp Europeiska rådets slutsatser från juni 2018, där man krävde att en ny EU-ordning med restriktiva åtgärder så snart som möjligt skulle antas för att ta itu med användningen och spridningen av kemiska vapen.

De första sanktionerna enligt den nya ordningen infördes i januari 2019 och ledde till att man ändrade beslutet och förordningen (se ”anknytande dokument”).

VIKTIGA BEGREPP

Kemiska vapen: Följande anses vara kemiska vapen enligt definitionen i konventionen om kemiska vapen, sammantaget eller var för sig:

a) Giftiga kemikalier och deras utgångsämnen, om de inte ska användas för ändamål som inte är förbjudna enligt konventionen och då under förutsättning att slaget och mängden är lämpliga för just de ändamålen.

b) Ammunition och anordningar som är särskilt utformade för att döda eller skada genom giftverkan hos de giftiga kemikalier som anges under a), vilka skulle släppas ut om sådan ammunition eller anordningar används.

c) All slags utrustning som särskilt utformats för att användas tillsammans med sådan ammunition eller sådana anordningar som anges i b).

Ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte är penningmedel men som kan användas för att införskaffa penningmedel, varor eller tjänster.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut (Gusp) 2018/1544 av den 15 oktober 2018 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen (EUT L 259, 16.10.2018, s. 25).

Fortlöpande ändringar av rådets beslut (Gusp) 2018/1544 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rådets förordning (EU) 2018/1542 av den 15 oktober 2018 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen (EUT L 259, 16.10.2018, s. 12).

Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/84 av den 21 januari 2019 om genomförande av förordning (EU) 2018/1542 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen (EUT L 18I, 21.1.2019, s. 1).

Rådets beslut (Gusp) 2019/86 av den 21 januari 2019 om ändring av beslut (Gusp) 2018/1544 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen (EUT L 18I, 21.1.2019, s. 10).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Femte delen – Unionens yttre åtgärder – Avdelning IV – Restriktiva åtgärder – Artikel 215 (fd. artikel 301 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 144).

Senast ändrat 05.04.2019

Top