EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2018/1240 – om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Förordning (EU) 2018/1241 – om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGARNA?

De syftar till att stärka säkerhetskontrollerna av tredjelandsmedborgare som reser utan visering till Schengenområdet och bidrar till

 • en hög säkerhet,
 • förebyggande av olaglig invandring,
 • skydd av folkhälsan,
 • effektivare gränskontroller,
 • syftena med Schengens informationssystem,
 • förebyggande, upptäckt och utredning av terroristbrott eller andra grova brott.

VIKTIGA PUNKTER

 • Etias är ett automatiserat it-system som skapats för att identifiera säkerhetsrisker eller risker för irreguljär migration som orsakas av besökare som är undantagna från viseringskravet och reser till Schengenområdet, samtidigt som grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd säkerställs.
 • Det kommer att utvecklas av eu-LISA och målet är att det ska vara i drift senast 2022.
 • Tredjelandsmedborgare som inte behöver visum för att resa till Schengenområdet måste ansöka om resetillstånd (Etias) före resan.
 • Efter att sökanden har fyllt i ett elektroniskt ansökningsformulär kommer systemet att utföra kontroller mot EU:s informationssystem för gränser och säkerhet.
 • Förhandskontrollen av tredjelandsmedborgare som inte omfattas av viseringskrav kommer att
  • underlätta gränskontrollerna,
  • innebära att byråkrati och förseningar för resenärer vid gränskontrollerna kan undvikas,
  • säkerställa en samordnad och harmoniserad riskbedömning av tredjelandsmedborgare, och
  • avsevärt minska antalet nekade inresor vid gränsövergångsställena.

Tillstånd

 • Ett Etias-resetillstånd kostar 7,00 euro och gäller i tre år. Resetillståndet kan återkallas, om villkoren för utfärdande inte längre är uppfyllda, eller upphävas om villkoren inte var uppfyllda vid tidpunkten för utfärdandet.
 • Om resetillstånd vägras behåller sökanden rätten att överklaga. Överklaganden kan göras i det EU-land som fattade beslut om ansökan, i enlighet med dess nationella lagstiftning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGARNA FÖR?

Förordningarna kommer att gälla från och med den dag som fastställs av Europeiska kommissionen (på grundval av att vissa villkor är uppfyllda), med undantag för vissa artiklar i förordning (EU) 2018/1240 som har gällt sedan den 9 oktober 2018.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 23619.9.2018, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2018/1240 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1241 av den 12 september 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (EUT L 236, 19.9.2018, s. 72).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 (EUT L 135, 22.5.2019, s. 85).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (EUT L 312, 7.12.2018, s. 14).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.11.2019

Top