EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan

Det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut (EU) 2018/1197 om undertecknande, på EU:s vägnar, och om provisorisk tillämpning av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och EU-länderna, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och EU-länderna, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH DET STRATEGISKA PARTNERSKAPSAVTALET?

Det strategiska partnerskapsavtalet är det första bilaterala ramavtalet mellan EU och Japan någonsin. Det syftar till att säkerställa ett närmare politiskt och ekonomiskt samarbete i en hel uppsättning bilaterala, regionala och multilaterala frågor.

Vid sidan av de specifika politikområdena bekräftar det strategiska partnerskapsavtalet partnernas åtagande att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att främja gemensamma demokratiska värden och principer.

Beslutet möjliggör undertecknande av det strategiska partnerskapsavtalet på EU:s vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

Det vittomfattande strategiska partnerskapsavtalet omfattar samarbete för att

Enligt det strategiska partnerskapsavtalet ska det finnas

  • en gemensam kommitté för att samordna det övergripande partnerskapet,
  • ett tvistlösningsförfarande.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER DET STRATEGISKA PARTNERSKAPSAVTALET?

Med tanke på betydelsen av att genomföra det strategiska partnerskapsavtalet så snart som möjligt enades EU och Japan om att tillämpa ett antal av avtalets artiklar tillfälligt i väntan på dess ikraftträdande. Dessa artiklar omfattar

  • områden som inbegriper främjande av fred och säkerhet,
  • politikområden såsom transporter, turism och miljö och
  • inrättandet av en gemensam kommitté.

Det strategiska partnerskapsavtalet kommer att träda i kraft efter att förfarandet för EU-ländernas ratificering har slutförts och Europaparlamentet har gett sitt samtycke.

BAKGRUND

Parallellt med förhandlingarna om det strategiska partnerskapsavtalet inledde EU och EU-länderna förhandlingar om ett ekonomiskt partnerskapsavtal med Japan den 29 november 2012. Förhandlingarna började i april 2013 och innehållet i det första bilaterala ramavtalet någonsin mellan EU och Japan fastställdes slutligen i april 2018.

Den 26 juni 2018 godkände Europeiska unionens råd undertecknandet av det strategiska partnerskapsavtalet på EU:s vägnar. Det strategiska partnerskapsavtalet undertecknades av EU och Japan vid det 25:e toppmötet mellan EU och Japan i Tokyo den 17 juli 2018. Även det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan undertecknades i Tokyo den 17 juli 2018.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut (EU) 2018/1197 av den 26 juni 2018 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (EUT L 216, 24.8.2018, s. 1).

Strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (EUT L 216, 24.8.2018, s. 4).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut (EU) 2018/966 av den 6 juli 2018 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (EUT L 174, 10.7.2018, s. 1)

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning V – Allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder och särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – Kapitel 2 – Särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – Avsnitt 1 – Gemensamma bestämmelser – Artikel 37 (f.d. Artikel 24 FEU) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 36).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Femte delen – Unionens yttre åtgärder – Avdelning III – Samarbete med tredjeländer och humanitärt bistånd – Kapitel 2 – Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer – Artikel 212 (f.d. artikel 181a FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 142).

Senast ändrat 14.12.2018

Top