EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eluppgifter – produktion, transport och förbrukning

Eluppgifter – produktion, transport och förbrukning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Syftet är att förbättra öppenheten på elmarknaderna.
 • I förordningen föreskrivs att uppgifter om produktion, transport och förbrukning av el ska offentliggöras.

VIKTIGA PUNKTER

 • I förordningen krävs det att det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el (Entso för el eller Entso-E) ska inrätta en central informationsplattform. Plattformen ska gratis vara tillgänglig för allmänheten.
 • Enheter med ansvar för att lämna in uppgifter måste lämna in uppgifterna i tid, och uppgifterna ska ha den kvalitet som krävs för att göra det möjligt för de systemansvariga för överföringssystemen eller uppgiftstillhandahållarna att bearbeta och lämna uppgifterna i tid till Entso-E, så att nätverket kan uppfylla sina skyldigheter att offentliggöra informationen.
 • Entso-E sköter en manual som anger hur uppgifter ska standardiseras och delas, liksom tekniska kriterier och driftskriterier och en lämplig klassificering av olika elproduktionstyper.
 • De uppgifter som ska samlas in och offentliggöras delas in i följande kategorier:
  • Totalförbrukning, dvs. all el som produceras eller importeras, med avdrag för eventuell export och kraft som går förlorad genom energilagring.
  • Otillgänglighet av en förbrukningsenhet (en resurs som tar emot elektrisk energi för eget bruk, med undantag av elaktörerna själva) på 100 MW eller mer.
  • Prognosmarginal för påföljande år, dvs. skillnaden mellan den årliga prognosen för tillgänglig produktionskapacitet och den årliga prognosen för högsta totalförbrukning.
  • Överföringsinfrastruktur, i synnerhet uppgifter om framtida förändringar av nätverket och sammanlänkningsprojekt inklusive för utveckling eller avveckling av överföringsnät inom de följande tre åren, om de har en inverkan på kapacitet på minst 100 MW mellan elområden*.
  • Otillgänglighet av överföringsinfrastruktur med en inverkan på kapacitet på minst 100 MW, med ett undantag som skyddar platsen för känslig kritiskt infrastruktur som omfattas av artikel 2 i rådets direktiv 2008/114/EG.
  • Uppskattning och erbjudande av kapacitet mellan elområden, dvs. kapaciteten hos sammanlänkade system för att tillåta energiöverföring mellan elområden.
  • Användning av kapacitet mellan elområden, såsom den kapacitet (i MW) som efterfrågas av marknaden eller tilldelas marknaden, dess pris och auktionsinkomsten per gräns mellan elområden, i enlighet med ett nytt system inklusive möjligheten till rapportering i realtid.
  • Åtgärder för hantering av överbelastning, inklusive omdirigering, motköp och tillhörande kostnader.
  • Produktionsprognos, inklusive produktionskapacitet för alla befintliga produktionsenheter på 1 MW eller mer och information om produktionsenheter (befintliga och planerade) med en kapacitet på 100 MW eller mer.
  • Otillgänglighet av produktionsenheter och produktionsanläggningar på 100 MW eller mer.
  • Faktisk produktionsmängd (MW) för varje produktionsenhet på 100 MW eller mer installerad produktionskapacitet, inklusive faktisk eller uppskattad vind- och solkraftsproduktion (MW) och veckovis genomsnittlig fyllnadsmängd för alla vattenmagasin och anläggningar för vattenkraftslagring (MWh).
  • Balans, inklusive de regler som tillämpas, i fråga om förfarandena för anskaffande av olika typer av balansresurser och balansenergi, och mängden balansresurser enligt kontrakt (MW) per aktör.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen gäller sedan den 5 juli 2013, med undantag för artikel 4.1 (om offentliggörande) som gäller sedan den 5 januari 2015.

BAKGRUND

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Elområde: det största geografiska område inom vilket elmarknadsaktörerna kan handla energi utan kapacitetstilldelning.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (EUT L 163, 15.6.2013, s. 1). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 331, 6.12.2016, s. 14).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (EUT L 211, 14.8.2009, s. 15).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 714/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75).

Senast ändrat 05.03.2019

Top