Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Sammanhållningspolitik för att fullfölja Europa 2020-strategin (2014–2020)

Go to the summaries’ table of contents

Sammanhållningspolitik för att fullfölja Europa 2020-strategin (2014–2020)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (COM(2015) 639 final) – maximera de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag

Artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET OCH ARTIKEL 174 I EUF-FÖRDRAGET?

I meddelandet beskrivs de huvudsakliga resultaten av förhandlingarna mellan EU-länderna, deras partner och Europeiska kommissionen om partnerskapsavtal och program inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).

Meddelandet följer av förordning (EU) nr 1303/2013 som införde flera viktiga reformer av programmen inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna för 2014–2020. EU:s underliggande huvudmål har varit att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan olika regioner genom sin sammanhållningspolitik, med hjälp av ESI-fonderna för att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

I lägesrapporten finns sammanfattande information om

 • projekturval,
 • resultat,
 • tilldelningsmekanismer för ESI-fondernas program

baserat på en analys av det första året av reformernas genomförande.

I artikel 174 i EUF-fördraget föreskrivs att för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning ska EU sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna.

VIKTIGA PUNKTER

År 2023 förväntas fler än 500 program inom ramen för ESI-fonderna bidra med över 637 miljarder euro i investeringar i EU-länderna, för en långsiktig hållbar tillväxt och ett bättre liv för medborgarna, med följande reviderade prioriteringar för att

 • öka effektiviteten när det gäller att förbättra EU-medborgarnas liv och arbetsmöjligheter,
 • förbättra investeringsklimatet för privata och offentliga investeringar,
 • fokusera på god förvaltning och administrativ kapacitet,
 • ge stöd och incitament till strukturreformer,
 • föra EU-medborgarna närmare varandra och förbättra deras sociala och ekonomiska levnadsförhållanden genom gränsöverskridande samarbete,
 • uppvisa en beredvillighet att anpassa sig till ändrade förhållanden, som flyktingkrisen,
 • fokusera på resultat,
 • ytterligare öka användningen av finansieringsinstrument, som lån, eget kapital och garantier, i stället för traditionellt stöd,
 • dessutom till fullo använda andra finansieringskällor, som Horisont 2020, när så är lämpligt.

ESI-fondernas program utgör en större del av de offentliga investeringarna och varje region och land i EU drar nytta av dem. De är inriktade på fyra viktiga, tillväxtfrämjande områden:

 • Forskning och innovation.
 • Digital teknik.
 • Stöd till ett utsläppssnålt samhälle.
 • Stöd till småföretag.

I linje med den europeiska planeringsterminen och EU:s landsspecifika rekommendationer syftar ESI-fondernas investeringar till att skapa rätt förhållanden så att kvalitetsprojekt kan bli framgångsrika, för att främja en god samhällsstyrning och förbättra den offentliga förvaltningen så att företagen växer. De har också som mål att förbättra människors vardagsliv – få till en nystart i Europa med en bättre rättslig ram för 2014–2020 genom att erbjuda högkvalitativa investeringar som en del av reformen.

I meddelandet presenteras de förväntade resultaten av programmen i varje EU-land.

Lägesrapport

 • I slutet av 2016 hade nästan 130 miljarder euro investerats i småföretag, forskning, bredband, energieffektivitet och tusentals andra projekt med inriktning på EU:s tillväxt- och sysselsättningsprioriteringar som en del av Europa 2020-strategin.
 • Målet att fördubbla användningen av finansieringsinstrument i ESI-fondernas investeringar uppnåddes nästan i slutet av 2015.
 • Det planerades att utvärdera programresultaten för att få en tydligare bild över tid, i linje med EU-budgetens resultatinriktade initiativ.
 • I rapporten uppmanas de nya programmen att öka farten i hela EU, med projekt av god kvalitet och ett effektivt genomförande för att uppnå investeringsmålen och den förväntade socioekonomiska nyttan. EU-länderna uppmanas att lämna in utgiftsunderlagen till kommissionen tidigare, så att budgeten kan styras på ett bättre sätt.
 • Dessa resultat och alla programmens utveckling kan följas via ESI-fondernas portal för öppna data.

BAKGRUND

Se även:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen – Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (COM(2015) 639 final, 14.12.2015).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen, unionens politik och inre åtgärder, avdelning XVIII, ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, artikel 174 (f.d. artikel 158 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 127).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 – 2016 års sammanfattande rapport av de årliga programgenomföranderapporterna för genomförandet 2014–2015 (COM(2016) 812 final, 20.12.2016).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år (COM(2016) 646 final, 4.10.2016).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2015/1017 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential (COM(2014) 446 final, 2.7.2014).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 69, 8.3.2014, s. 65).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Se den konsoliderade versionen.

Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla ((COM(2010) 2020 final, 3.3.2010).

Senast ändrat 16.05.2018

Top