EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Flexibilitet för EU-länderna vad gäller odling av genetiskt modifierade organismer

Flexibilitet för EU-länderna vad gäller odling av genetiskt modifierade organismer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2015/412 om EU-ländernas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det ändrar direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer* i miljön så att enskilda EU-länder kan förbjuda eller begränsa odlingen inom sina territorier. Enligt de tidigare bestämmelserna var detta möjligt om ett EU-land kunde visa att den genetiskt modifierade organismen i fråga utgjorde en risk för människors hälsa eller för miljön.

VIKTIGA PUNKTER

I det nya direktivet görs tillägg till direktivet från 2001. Det är i linje med subsidiaritetsprincipen, i och med att det ger EU-länderna mer flexibilitet vad gäller odling av genetiskt modifierade organismer, utan att påverka den miljöriskbedömning som är en del av EU:s system för godkännande av genetiskt modifierade organismer i förordning (EG) nr 1829/2003 och i direktiv 2001/18/EG. Direktivet låter enskilda länder förbjuda eller begränsa odling av genetiskt modifierade organismer under vissa villkor:

 • Som en del av godkännandeförfarandet för en specifik genetiskt modifierad organism kan ett land, inom 45 dagar efter den inledande bedömningen, be om en ändring av det geografiska området för godkännandet, för att undanta hela eller delar av sitt territorium från odling av den genetiskt modifierade organismen.
 • Efter att en genetiskt modifierad organism har godkänts får ett land förbjuda eller begränsa odlingen av skäl med koppling till bland annat
  • miljöpolitiska mål,
  • jordbrukspolitiska mål,
  • fysisk planering och markanvändning,
  • socioekonomisk påverkan,
  • undvikande av förekomst av genetiskt modifierade organismer i andra produkter,
  • offentlig politik (begränsningar kan vanligtvis inte bara baseras på denna faktor, och kan inte heller ersätta miljöriskbedömningarna).

De åtgärder som vidtas av EU-länderna måste vara förenliga med unionslagstiftningen och vara motiverade, proportionerliga och icke-diskriminerande. EU-länderna kan senare revidera sina beslut och återintegreras i det geografiska området för ett godkännande av en genetiskt modifierad organism.

EU-länder där genetiskt modifierade organismer odlas ska vidta åtgärder i gränsområden för att undvika möjlig kontaminering i angränsande EU-länder där odling av sådana genetiskt modifierade organismer är förbjuden.

Rapporter

Senast den 3 april 2019 kommer Europeiska kommissionen att rapportera om tillämpningen av direktivet till Europaparlamentet och till rådet, liksom om EU-ländernas begränsningar eller förbud av odling av genetiskt modifierade organismer samt om eventuell inverkan som detta har på den inre marknaden. Ytterligare lagstiftningsförslag kan komma att presenteras i rapporten.

Kommissionen kommer även att rapportera om faktisk sanering av miljöskador som kan uppstå till följd av odling av genetiskt modifierade organismer.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 2 april 2015.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Genetiskt modifierad organism (GMO): en organism, med undantag för människor, där det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte sker naturligt genom korsning och/eller naturlig rekombination. Detta kan göra det möjligt för växter och djur att exempelvis odlas eller födas upp för att ge större skördar eller motstå sjukdomar.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 av den 11 mars 2015 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (EUT L 68, 13.3.2015, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1829/2003 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådet direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.03.2018

Top