EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smarta gränser: ett in- och utresesystem för EU

Smarta gränser: ett in- och utresesystem för EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter av tredjelandsmedborgare som passerar EU:s yttre gränser

Förordning (EU) 2017/2225 om ändring av kodexen om Schengengränserna vad gäller användningen av in- och utresesystemet

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGARNA?

Syftet med förordning (EU) 2017/2226 är att öka effektiviteten i kontrollerna vid Schengenområdets yttre gränser genom att man inrättar ett centraliserat in- och utresesystem för tredjelandsmedborgare som passerar EU:s yttre gränser för en kortare vistelse.

In- och utresesystemet kommer ett vara ett automatiserat it-system för registrering av in- och utresor av resenärer från tredjeländer vid de yttre gränserna. Det kommer att gälla både för personer som behöver en visering för kortare vistelse och för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav.

In- och utresesystemet kommer att ersätta det nuvarande systemet för manuell stämpling av pass, vilket är tidskrävande, inte tillhandahåller tillförlitliga uppgifter om gränsövergångar och inte gör det möjligt att upptäcka personer som överskridit den tillåtna vistelsen på ett effektivt sätt. Systemet kommer även att bidra till kampen mot terrorism och grov brottslighet.

I och med förordning (EU) 2017/2226 ändras flera EU-lagar, såsom följande:

Ändringen av kodexen om Schengengränserna i fråga om användningen av in- och utresesystemet är en separat lagstiftningsakt, förordning (EU) 2017/2225.

VIKTIGA PUNKTER

Ämnesfrågor

Genom förordning (EU) 2017/2226 inrättas ett gemensamt elektroniskt in- och utresesystem för

 • registrering och lagring av datum, tidpunkt och plats för in- och utresa för tredjelandsmedborgare som passerar EU:s gränser,
 • automatisk beräkning av längden på den tillåtna vistelsen för sådana tredjelandsmedborgare och generering av varningar till EU-länderna när den tillåtna vistelsen har löpt ut.

Systemet ersätter den skyldighet att stämpla tredjelandsmedborgares pass som gäller för alla EU-länder.

Tillämpningsområde

Förordningen gäller för resenärer som omfattas av viseringskrav och sådana som är undantagna dessa krav och tillåts en kort vistelse på upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod när de passerat Schengenområdets yttre gränser. I in- och utresesystemet kommer även uppgifter om tredjelandsmedborgare som har nekats inresa för en kortare vistelse att registreras.

Systemet kommer att vara i drift vid de yttre gränserna till de EU-länder som tillämpar Schengenregelverket fullt ut, och vid gränserna till EU-länder som vid den tidpunkt då systemet tas i drift ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, men som framgångsrikt slutfört Schengenutvärderingsförfarandet och har beviljats passiv åtkomst till VIS och full åtkomst till Schengens informationssystem.

Lagring av uppgifter och tillgänglighet

I in- och utresesystemet kommer uppgifter om identitet, resehandlingar samt biometriska uppgifter att lagras. Uppgifterna kommer att lagras i tre år för resenärer som har respekterat de regler som gäller för en kortare vistelses varaktighet och i fem år för de resenärer som har överskridit tillåten vistelsetid.

De lagrade uppgifterna kommer att vara tillgängliga för gränsmyndigheter, myndigheter som utfärdar viseringar och myndigheter som ansvarar för kontroll av huruvida tredjelandsmedborgare uppfyller villkoren för inresa eller uppehåll. I syfte att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott kan ansvariga brottsbekämpande myndigheter och Europol begära åtkomst till in- och utresesystemet.

Teknisk utformning

In- och utresesystemet består av

 • ett centralt system som kommer att driva en elektronisk central databas för biometriska och alfanumeriska uppgifter (en blandning av bokstäver och siffror),
 • ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje deltagarland,
 • en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och centrala VIS,
 • en säker och krypterad kommunikationsinfrastruktur mellan in- och utresesystemets centrala system och de enhetliga nationella gränssnitten (identiska gränssnitt för alla EU-länder ansluter deras gränsinfrastrukturer till in- och utresesystemets centrala system),
 • ett uppgiftsregister för erhållande av anpassade rapporter och statistik,
 • en webbtjänst för att tredjelandsmedborgare ska kunna kontrollera sin återstående tillåtna vistelse.

Byrån eu-LISA ansvarar för utveckling och drift av systemet, bland annat för anpassning av VIS i syfte att säkerställa interoperabiliteten mellan in- och utresesystemets centrala system och centrala VIS.

Ändring av kodexen om Schengengränserna

Genom förordning (EU) 2017/2225 ändras kodexen om Schengengränserna vad gäller användningen av in- och utresesystemet vid EU:s yttre gränser. Följande ändringar har införts:

 • Registrering av tredjelandsmedborgares in- och utresa sker direkt i in- och utresesystemet.
 • När detta är uttryckligen tillåtet enligt nationell lagstiftning får ett EU-land fortsätta att stämpla resehandlingar för tredjelandsmedborgare som innehar ett uppehållstillstånd eller en visering för längre vistelse som utfärdats av det EU-landet.
 • Tredjelandsmedborgare måste tillhandahålla biometriska uppgifter för att en personakt ska kunna skapas i in- och utresesystemet eller gränskontroller genomföras.
 • Tredjelandsmedborgares identitet och nationalitet samt resehandlingars äkthet och giltighet för gränspassage verifieras.
 • EU-länderna kan införa nationella program för underlättande av gränspassage på frivillig grund för förhandskontrollerade tredjelandsmedborgare.
 • EU-länderna kan själva besluta om och i vilken utsträckning de vill använda teknik som självbetjäningssystem för tredjelandsmedborgare för förregistrering eller uppdatering av uppgifter i in- och utresesystemet, elektroniska spärrar och system för automatiserad gränskontroll, så länge en lämplig säkerhetsnivå säkerställs, deras användning övervakas och gränskontrolltjänstemän har tillgång till resultatet av sådana gränskontroller.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Båda förordningarna har gällt sedan den 29 december 2017.

BAKGRUND

EU:s in- och utresesystem är ett prioriterat initiativ för att modernisera förvaltningen av EU:s yttre gränser och bidra till kampen mot terrorism och grov brottslighet, vid sidan av andra viktiga gränsförvaltnings- och säkerhetsfrågor.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2017/2226 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2225 av den 30 november 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (EUT L 327, 9.12.2017, s. 1).

Rättelse.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1548 av den 15 oktober 2018 om åtgärder för att upprätta förteckningen över personer som i in- och utresesystemet identifierats som personer som överskridit den tillåtna vistelsen och fastställa förfarandet för att göra denna förteckning tillgänglig för medlemsstaterna (EUT L 259, 16.10.2018, s. 39).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

Se den konsoliderade versionen

Schengenregelverket – Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 239, 22.9.2000, s. 19).

Senast ändrat 16.07.2019

Top