EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

AVS-länder – ekonomiska partnerskapsavtal och exportordningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/1076 – ordningar för produkter med ursprung i vissa AVS-stater

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den reviderar och ersätter förordning (EG) nr 1528/2007 om ordningar för produkter med ursprung i vissa länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana ekonomiska partnerskapsavtal sluts. I synnerhet stryks de länder från förordningens tillämpningsområde som inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för ratificering av ekonomiska partnerskapsavtal med EU.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Förordning (EU) 2016/1076 har ändrats genom flera delegerade akter och gäller för länder som står med i bilaga I* till den senaste ändrade versionen av förordningen.
 • Regioner eller länder i AVS som vidtar åtgärder för att ingå ekonomiska partnerskapsavtal med EU och som uppfyller vissa kriterier kan läggas till i förteckningen.
 • Länder som inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att ratificera sina partnerskapsavtal med EU (och som har strukits från förordningens tillämpningsområde) kan läggas till i förteckningen om de vidtar sådana åtgärder.
 • Länder kan strykas från förteckningen om Europeiska kommissionen konstaterar att de inte vidtar åtgärder för att ratificera sina avtal, om ikraftträdandet otillbörligen har fördröjts eller om avtalet sägs upp.

Marknadstillträde

 • Handelsförmåner kommer att fortsätta att ges till dessa länder från och med den 1 januari 2008.
 • Länderna i förteckningen ges tullfritt, kvotfritt tillträde (med undantag för vapen och ammunition) till EU:s marknad.

Skyddsåtgärder

En skyddsåtgärd kan införas om produkter från en av regionerna eller ett av länderna i förteckningen importeras till EU i sådana ökade kvantiteter och på ett sådant sätt att det medför eller riskerar att medföra

 • allvarlig skada för unionsindustrin,
 • störningar i en del av ekonomin, särskilt om dessa störningar orsakar betydande samhällsproblem eller svårigheter som skulle kunna leda till en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen i EU,
 • störningar på marknaderna för jordbruksprodukter, eller
 • störningar i den ekonomiska situationen i ett eller flera av EU:s yttersta randområden.

Åtgärder som kan vidtas för produkten i fråga omfattar

 • upphävande av en tidigare sänkning av importtullen för den berörda staten eller regionen,
 • höjning av tullen upp till en nivå som inte överstiger den tull som tillämpas på andra WTO-medlemmar, eller
 • en tullkvot.

Dessa åtgärder får inte vara i kraft i mer än fyra år.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 28 juli 2016. Förordning (EU) 2016/1076 reviderade och ersatte förordning (EG) nr 1528/2007 och dess senare ändringar.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

AVS-länder i bilaga I: Antigua och Barbuda, Samväldet Bahamas, Barbados, Belize, Republiken Botswana, Samväldet Dominica, Dominikanska republiken, Republiken Elfenbenskusten, Republiken Fiji, Republiken Ghana, Grenada, Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kamerun, Republiken Kenya, Unionen Komorerna, Konungariket Lesotho, Republiken Madagaskar, Republiken Mauritius, Republiken Moçambique, Republiken Namibia, Den oberoende staten Papua Nya Guinea, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Salomonöarna, Självständiga staten Samoa, Republiken Seychellerna, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Republiken Trinidad och Tobago, Republiken Zimbabwe.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 av den 8 juni 2016 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (omarbetning) (EUT L 185, 8.7.2016, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2016/1076 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (kodifiering) (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Avtal om ekonomiskt partnerskap (KOM(2007) 635 slutlig, 23.10.2007).

Senast ändrat 13.08.2020

Top