EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Framställning av statistik om bekämpningsmedel

Framställning av statistik om bekämpningsmedel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1185/2009 – statistik om bekämpningsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • Genom den fastställs regler och förfaranden för att samla in och sprida statistik om försäljningen och användningen av bekämpningsmedel.
  • Med denna statistik, tillsammans med andra relevanta uppgifter, kommer EU-länderna att kunna göra upp de nationella handlingsplaner med kvantitativa mål, riktmärken, åtgärder och tidtabeller som emotses i direktiv 2009/128/EG och syftar till att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön.
  • Den är också nödvändig för att bedöma EU:s politik för hållbar utveckling och för att beräkna relevanta indikatorer på riskerna för hälsa och miljö i samband med användning av bekämpningsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Statistiken ska omfatta

  • de årliga mängder bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden i enlighet med bilaga I i förordningen,
  • de årliga mängder bekämpningsmedel som använts i enlighet med bilaga II i förordningen.

Insamling, översändande och behandling av uppgifter

EU-länderna måste samla in de uppgifter som krävs för att årligen specificera de egenskaper som förtecknas i bilaga I och för att i femårsperioder specificera de egenskaper som förtecknas i bilaga II, med hjälp av

  • undersökningar,
  • information avseende utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel, och med beaktande av särskilt kraven som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009,
  • förvaltningskällor, eller
  • en kombination av dessa metoder, inbegripet förfaranden för statistisk skattning på grundval av expertomdömen eller modeller.

De måste sedan överföra resultaten till Europeiska kommissionen (Eurostat) i enlighet med den tidsplan och periodicitet som fastställs i bilagorna till förordningen. De måste presentera uppgifterna i enlighet med klassificeringen i bilaga III och det tekniska format som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1264/2014.

Alla konfidentiella uppgifter måste användas av nationella myndigheter och av kommissionen (Eurostat) uteslutande för statistiska ändamål, i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009 om utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik.

Kvalitetsbedömning

EU-länderna överlämnar rapporter till kommissionen (Eurostat) om kvaliteten på de uppgifter som skickas in. Kommissionen (Eurostat) bedömer också uppgifternas kvalitet.

Tillämpningsåtgärder och kommitté

I förordningen ges kommissionen befogenhet att anta vidare lagstiftning för genomförandesyften. Kommissionen anpassar regelbundet förteckningen över aktiva ämnen som ska omfattas och deras klassificering i produktkategorier och kemikalieklasser, så som fastställs i bilaga III till förordningen. Kommissionen assisteras och får råd av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som består av nationella experter.

Rapport

Vart femte år ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om förordningens genomförande. Förutom en bedömning av kvaliteten på de översända uppgifterna ska rapporten innehålla en granskning av metoderna för insamling av uppgifter, belastningen på näringslivet, jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna samt hur användbar statistiken är för att uppfylla förordningens mål. Kommissionen offentliggjorde sin första rapport 2017.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 30 december 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel (EUT L 324, 10.12.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1185/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1264/2014 av den 26 november 2014 om ändring av förordning (EU) nr 408/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller överföringsformatet (EUT L 341, 27.11.2014, s. 6).

Kommissionens förordning (EU) nr 656/2011 av den 7 juli 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller definitionerna och förteckningen över verksamma ämnen (EUT L 180, 8.7.2011, s. 3).

Kommissionens förordning (EU) nr 408/2011 av den 27 april 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller överföringsformatet (EUT L 108, 28.4.2011, s. 21).

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel (COM(2017) 109 final, 3.3.2017).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 27.11.2017

Top