EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rökaromer – säkerhetsbedömning

Rökaromer – säkerhetsbedömning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2065/2003 – rökaromer för användning i livsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs EU-omfattande regler om godkännande och användning av rökaromer i livsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

Enligt förordningen införs en säkerhetsbedömning och ett godkännandeförfarande för primära rökkondensat* och primära tjärfraktioner* som kan användas i och på livsmedel och/eller för produktion av rökaromderivat*.

Primärprodukter* som under utvärderingen inte anses orsaka hälsoproblem ingår sedan i en förteckning över godkända produkter under särskilda användningsvillkor.

Tillstånd beviljas för en period på 10 år varefter de ska förnyas. Detta säkerställer att produkterna regelbundet omprövas mot bakgrund av den senaste vetenskapliga och tekniska kunskapen och att godkända produkter som inte längre används tas bort från EU:s positivlista.

Vid ansökan för godkännande av en primärprodukt ska utförliga uppgifter lämnas om

  • det träslag som används för framställning av primärprodukten,
  • metoderna för framställning av primärprodukter och den vidare beredningen vid framställningen av rökaromderivat,
  • de halter som är avsedda att användas i eller på särskilda livsmedel eller livsmedelskategorier,
  • kemiska specifikationer,
  • toxikologiska undersökningar,
  • validerade metoder för provtagning och identifikation av primärprodukter och rökaromderivat.

Säkerhetsutvärderingen av ansökningarna utförs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) enligt en specifik tidsram och på grundval av transparenta förfaranden.

Ansökan görs till Efsa, kommissionen och EU-länderna. Om sökanden begär det kan vissa känsliga uppgifter förbli konfidentiella.

Efsa-bedömningarna av rökaromer finns här: EU-förteckningar över aromer – vetenskaplig rådgivning – 3 rökaromer (primärprodukter)

Kommissionens förordning (EG) nr 627/2006 fastställer kvalitetskriterier för de validerade analysmetoderna för provtagning, identifiering och karakterisering av primärrökprodukter enligt bilaga II till förordning (EG) nr 2065/2003.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan 16 december 2003 förutom dess artikel 4.2 som har tillämpats sedan 16 juni 2005, enligt vilken det är förbjudet att släppa ut på marknaden en rökarom eller ett livsmedel som har rökarommärkning men där aromen inte har godkänts.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Primär rökkondensat: renad vattenbaserad del av kondenserad rök som omfattas av definitionen rökaromer.
Primär tjärfraktion: renad fraktion av den icke vattenlösliga tjärfasen med hög densitet från kondenserad rök som omfattas av definitionen av rökaromer.
Rökaromderivat: aromer som framställs genom ytterligare bearbetning av primärprodukter och som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel för att ge dessa livsmedel röksmak.
Primärprodukter: primära rökkondensat och primära tjärfraktioner.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EUT L 309, 26.11.2003, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2065/2003 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1321/2013 av den 10 december 2013 om upprättande av unionsförteckningen över godkända rökaromprimärprodukter för användning som sådana i eller på livsmedel och/eller för framställning av rökaromderivat (EUT L 333, 12.12.2013, s. 54).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 627/2006 av den 21 april 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 med avseende på kvalitetskriterier för validerade analysmetoder för provtagning, identifikation och karakterisering av primära rökprodukter (EUT L 109, 22.4.2006, s. 3).

Senast ändrat 11.04.2018

Top