EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat – EU:s statistikkontor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2012/504/EU om klargörande av Eurostats roll

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I beslutet klargörs Eurostats roll och ansvar när det gäller att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

VIKTIGA PUNKTER

 • Eurostat är en del av Europeiska kommissionen och leds av en generaldirektör.
 • Eurostat verkar i enlighet med följande statistiska principer, enligt definitionen i förordning (EG) nr 223/2009 och enligt riktlinjerna för europeisk statistik:
  • Yrkesmässigt oberoende.
  • Opartiskhet.
  • Objektivitet.
  • Tillförlitlighet.
  • Statistisk konfidentialitet.
  • Kostnadseffektivitet.
 • Eurostat genomför programmet för europeisk statistik och arbetar utifrån årliga arbetsprogram.
 • Eurostats huvudsakliga uppgifter är att
  • samla in och aggregera statistiska data för att sammanställa europeisk statistik,
  • utarbeta och främja statistiska standarder, metoder och förfaranden,
  • samordna det europeiska statistiksystemet (ESS), uppmuntra samarbete mellan dess partner och se till att det spelar en ledande roll i officiell statistik på internationell nivå,
  • samarbeta internationellt med andra länder och organisationer, och stödja vissa länder utanför EU när det gäller att förbättra deras statistiska system.
 • Eurostats generaldirektör, som även är högste ansvarig för statistiken,
  • ska ensam ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidsplaner för offentliggörande. Generaldirektören ska agera oberoende, och får varken begära eller ta instruktioner från några EU-institutioner eller organ, från nationella regeringar eller andra organisationer. Generaldirektören ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkra att statistiksekretessen iakttas,
  • är ordförande i kommittén för det europeiska statistiksystemet, som består av företrädare för EU-länder (från nationella statistikinstitut) och ger vägledning till det europeiska statistiksystemet om utveckling, sammanställning och spridning av europeisk statistik,
  • sköter också förbindelserna mellan kommittén för det europeiska statistiksystemet och det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken (som består av oberoende statistikexperter) i alla frågor som rör tillämpningen av riktlinjerna för europeisk statistik.
 • Enligt EU:s sekretessbestämmelser kan Eurostat få tillgång till kommissionens administrativa uppgifter för att minska bördan för uppgiftslämnarna.
 • Eurostat ansvarar för kvalitetsledningen av europeisk statistik och måste inrätta ett system för kvalitetssäkring för att säkerställa att riktlinjerna för europeisk statistik tillämpas korrekt.
 • Eurostat måste se till att europeisk statistik är tillgänglig för alla användare i enlighet med statistiska principer, särskilt principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet och statistisk konfidentialitet.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Det har gällt sedan den 8 oktober 2012.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens beslut 2012/504/EU av den 17 september 2012 om Eurostat (EUT L 251, 18.9.2012, s. 49).

Senast ändrat 13.11.2017

Top