EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ett gemensamt järnvägsnät för Europa

Ett gemensamt järnvägsnät för Europa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktiv 2012/34/EU syftar till att förtydliga de rättsregler som gäller för EU:s järnvägssektor i syfte att

 • höja kvaliteten genom att stimulera till konkurrens,
 • stärka marknadstillsynen,
 • förbättra villkoren för investeringar i sektorn.

Direktivet slår samman och upphäver tre direktiv från det ”första järnvägspaketet”. Närmare bestämt

 • utvecklingen av Europas järnvägar (direktiv 2001/12/EG),
 • tillstånd för järnvägsföretag (direktiv 2001/13/EG), och
 • förvaltning av järnvägsinfrastruktur (direktiv 2001/14/EG).

Genom direktiv (EU) 2016/2370 ändras direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen.

VIKTIGA PUNKTER

Höjd kvalitet genom konkurrens

Direktiv 2012/34/EU

 • möjliggör större öppenhet när det gäller villkoren för tillträde till järnvägsmarknaden,
 • förbättrar operatörernas tillträde till järnvägsrelaterade tjänster såsom
  • järnvägsstationer
  • godsterminaler och
  • underhållsanläggningar.

Infrastrukturförvaltare*

 • Om infrastruktur drivs av järnvägsföretag som tidigare har haft en dominerande ställning på marknaden ska denna
  • vara oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande och
  • ha separata redovisningssystem.
 • Under förutsättning att lämpliga garantier finns på plats för att säkerställa infrastrukturförvaltarens oberoende i fråga om väsentliga uppgifter*, trafikledning och planering av underhåll, möjliggör ändringsdirektiv (EU) 2016/2370 för EU-länderna att välja mellan olika organisatoriska modeller. Dessa modeller finns inom ett spektrum från fullständig strukturell åtskillnad till vertikal integration.
 • Genom ändringsdirektiv (EU) 2016/2370 införs regler om lån, utdelning till ägare av järnvägsföretag och finansiella flöden in i vertikalt integrerade företag. Dessa regler har utformats för att förhindra snedvridning av konkurrensen, framför allt risken för korssubventionering inom integrerade strukturer.

Inhemsk persontrafik

Genom ändringsdirektiv (EU) 2016/2370 säkerställs att alla järnvägsföretag har lika tillträde till spår och stationer. EU-länder får dock begränsa tillträdesrätten till persontrafik mellan en viss avgångsort och en viss destination, om samma sträcka omfattas av ett eller flera avtal om allmän trafik. Detta är även fallet om en alternativ sträcka omfattas av ett eller flera avtal om allmän trafik, om utövandet av denna rätt skulle äventyra den ekonomiska jämvikten i det eller de berörda avtalen.

Tillsyn

 • Genom direktiv 2012/34/EU stärks oberoendet för nationella regleringsorgan som utövar tillsyn över den nationella järnvägsmarknaden. Dessa organ kan utfärda böter i händelse av olämpligt beteende eller kan genomföra revisioner. Tillsynen stärks genom ett nära samarbete mellan regleringsorganen och de nationella myndigheter som ansvarar för säkerhet och tillstånd avseende järnvägar.
 • Ändringsdirektiv (EU) 2016/2370 ger regleringsorgan befogenhet att övervaka
  • trafikledning
  • planering av modernisering och
  • planerat och oplanerat underhållsarbete.

Finansiering av järnvägar

De behöriga offentliga myndigheterna ska utarbeta långsiktigare investeringsstrategier i syfte att erbjuda infrastrukturförvaltaren mer stabilitet, i samband med beslutsfattande om investeringar och planering av arbeten, samt investerare större säkerhet, för att uppmuntra företag till att investera i modernisering av infrastruktur. Dessa strategier bör omfatta en period av minst fem år och kan förnyas.

Antagande av genomförandeakter och delegerade akter

Europeiska kommissionen har antagit ett antal genomförandeakter som kompletterar direktiv 2012/34/EU. Dessa gäller

Kommissionen antog 2017 delegerat beslut (EU) 2017/2075 om ersättning av bilaga VII till direktiv 2012/34/EU. Beslutet avser tisplanen för tilldelningsförfarandet för infrastrukturkapacitet.

Covid-19-pandemin

Genom förordning (EU) 2020/698 införs tillfällig flexibilitet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden för att hjälpa företag och myndigheter att hantera de exceptionella omständigheter som covid-19-pandemin medför. Genom förordningen förlängs de tidsfrister för regelbunden granskning av licenser och giltighetstiden för de tillfälliga licenser som fastställs i direktiv 2012/34/EU med sex månader. Artikel 13 innehåller också bestämmelser om behandling av järnvägsföretags tillstånd i händelse av bristande efterlevnad av kraven på ekonomisk förmåga.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

 • Direktiv 2012/34/EU gäller sedan den 15 december 2012 och måste bli lag i EU-länderna senast den 16 juni 2015.
 • Tillämpningen av många av de regler som infördes genom ändringsdirektiv (EU) 2016/2370 kommer att fasas in under en period mellan den 1 januari 2019 och den 14 december 2020 (se artikel 3.2 i direktivet).

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som ansvarar för att driva, underhålla och förnya järnvägsinfrastruktur inom ett nät samt för att medverka till dess utveckling i enlighet med vad som fastställs av ett EU-länd som en del av dess allmänna politik för utveckling och finansiering av infrastruktur.
Väsentliga uppgifter: beslutsfattande om tilldelning av tåglägen, inbegripet både fastställande och bedömning av tillgänglighet samt tilldelning av individuella tåglägen, och infrastrukturavgifter, inbegripet fastställande och uttag av avgifter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2012/34/EU har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1795 av den 20 november 2018 om fastställande av förfarandet och kriterier för tillämpningen av bedömningen av ekonomisk jämvikt i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (EUT L 294, 21.11.2018, s. 5).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177 av den 22 november 2017 om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster (EUT L 307, 23.11.2017, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2075 av den 4 september 2017 om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 295, 14.11.2017, s. 69).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/545 av den 7 april 2016 om förfaranden och kriterier avseende ramavtal för tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet (EUT L 94, 8.4.2016, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1100 av den 7 juli 2015 om medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter inom ramen för övervakning av järnvägsmarknaden (EUT L 181, 9.7.2015, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/909 av den 12 juni 2015 om förfarandena för beräkning av den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs (EUT L 148, 13.6.2015, s. 17).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/429 av den 13 mars 2015 om fastställande av de förfaranden som ska följas vid tillämpningen av avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter (EUT L 70, 14.3.2015, s. 36).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/171 av den 4 februari 2015 om vissa aspekter av förfarandet för tillståndsgivning för järnvägsföretag (EUT L 29, 5.2.2015, s. 3).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/10 av den 6 januari 2015 om kriterier för sökande för järnvägsinfrastrukturens kapacitet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 870/2014 (EUT L 3, 7.1.2015, s. 34).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 869/2014 av den 11 augusti 2014 om ny persontrafik på järnväg (EUT L 239, 12.8.2014, s. 1).

Senast ändrat 03.07.2020

Top