EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Avtalet mellan EU och USA om skydd av personuppgifter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut (EU) 2016/920 om undertecknande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott

Avtal mellan EU och USA om skyddsnormer vid överföring av personuppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter i EU och USA

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH AVTALET?

 • Genom beslutet godkändes undertecknandet (den 2 juni 2016) av avtalet mellan Amerikas förenta stater (USA) och Europeiska unionen (EU) om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott (det så kallade ”paraplyavtalet”). Avtalet kommer att träda i kraft först när parterna har meddelat varandra att deras respektive interna förfaranden för ikraftträdande har slutförts (vilket för EU:s del kräver att rådet antar ett beslut om att ingå avtalet efter samtycke från Europaparlamentet).
 • Avtalet har som syfte att säkerställa att personuppgifter skyddas på hög nivå när de överförs av brottsbekämpande myndigheter (polis och åklagarmyndigheter). Avtalet syftar också till att gynna brottsbekämpningssamarbetet mellan EU och EU-länderna å ena sidan, och USA å andra sidan.
 • Det ger större rättslig säkerhet och stärker rättigheterna för de privatpersoner som berörs av att deras uppgifter överförs.
 • Avtalet är en av tre huvudåtgärder som fastställs i ett meddelande från 2016 utformat för att återupprätta tilliten till informationsflöden mellan EU och USA.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Avtalet kompletterar regler för skydd av personuppgifter i befintliga avtal mellan EU/EU-länderna och USA, och i nationella lagar, där utbyte av information godkänns i brottsbekämpningssyfte. Genom avtalet upprättas en gemensam ram för uppgiftsskydd, som också kommer att gälla i kommande avtal och nationella lagar på detta område.
 • Avtalet omfattar alla personuppgifter (däribland namn, adresser, brottsregister) som utbyts mellan EU och USA i syfte att förebygga, avslöja, utreda och lagföra brott, inklusive terrorism.

Skydd

Avtalet ger ett antal skydd för personuppgifter när de utbyts mellan polis- och åklagarmyndigheter, däribland följande:

 • Tydliga begränsningar av användningen av uppgifter – personuppgifter får bara användas i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott.
 • Begränsningar av vidareförmedling – varje vidareförmedling till annat land än USA, land utanför EU eller internationell organisation måste godkännas av den behöriga myndigheten i det land som från början överförde personuppgifterna.
 • Kvarhållandeperioder – personuppgifter får inte kvarhållas längre tid än vad som är nödvändigt eller lämpligt. Dessa kvarhållandeperioder måste publiceras eller på annat sätt göras tillgängliga för allmänheten.
 • Rätt att få tillgång till personuppgifter och korrigera dem – varje privatperson har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, under vissa villkor, och kan begära att uppgifterna korrigeras om de är felaktiga.
 • Meddelande i händelse av brott mot datasäkerheten – en mekanism ska sättas in för att säkerställa att den behöriga myndigheten, och där så är lämpligt den registrerade*, meddelas om varje datasäkerhetsbrott.
 • Rättslig prövning och verkställbarhet för rättigheter – EU-medborgarna kommer att beviljas en ytterligare rättighet att söka rättslig prövning inför domstolar i USA om USA:s myndigheter nekar tillgång till eller korrigering av, eller olagligen avslöjar deras personuppgifter. Dessutom kan varje registrerad person i EU förlita sig på de rättigheter till rättslig prövning som redan finns i USA.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH AVTALET FÖR?

Beslutet har gällt sedan den 20 maj 2016. Avtalet undertecknades av EU och USA den 2 juni 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Registrerad: den person som personuppgifter handlar om.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut (EU) 2016/920 av den 20 maj 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott (EUT L 154, 11.6.2016, s. 1–2).

Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott (OJ L 336, 10.12.2016, s. 3–13).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89–131).

Senast ändrat 23.01.2017

Top