EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015

EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015

EU har antagit en strategi för djurskydd för att komma till rätta med den bristande efterlevnaden av bestämmelser på området, förbättra djurskyddets ekonomiska värde för företagen och öka medvetenheten om behovet av ett starkt djurskydd.

HÄNVISNINGAR

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015 (COM(2012) 06 slutlig/2 av den 15 februari 2012 - ej offentliggjort i EUT).

SAMMANFATTNING

I artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt erkänns djur som kännande varelser och enligt samma artikel ska full hänsyn ska tas till djurens välfärd vid utformning och genomförande av unionens politik.

De många olika driftssystemen, klimatförhållandena och markförhållandena i medlemsstaterna har medfört betydande svårigheter att enas om EU-omfattande regler om djurskydd och ytterligare svårigheter att se till att de genomförs korrekt och enhetligt.

Detta ojämna genomförande, liksom det faktum att det finns luckor i lagstiftningen, innebär att inte alla djur i EU behandlas enligt samma normer och att jordbrukarna i de länder som har striktare genomförda bestämmelser får en konkurrensmässig nackdel.

EU:s djurskyddsstrategi (2012-2015) syftar till att förbättra skyddsvillkoren för djur på jordbruksföretag och i djurparker samt djur som används vid försök. Strategin består av två delar:

Införande av en omfattande djurskyddslagstiftning. På grundval av resultaten av en konsekvensbedömning överväger kommissionen att införa ett förenklat regelverk som bygger på ett helhetsinriktat synsätt och är inriktat på faktiska djurskyddsresultat. Detta skulle ge tonvikt åt utbildning och kompetenskrav för alla berörda parter (medlemsstaternas myndigheter, personal som hanterar djur, djuruppfödare, återförsäljare osv.).

Förstärkning av pågående åtgärder genom kommissionen. Dessa inbegriper följande:

  • Nya sätt att förbättra medlemsstaternas efterlevnad i form av fler inspektioner, en utbildningsstrategi för att skapa en efterlevnadskultur, inrättande av ett europeiskt nätverk av referenscentrum, utbildning av inspektörer, utbyte av bästa praxis och vetenskapliga riktlinjer eller genomförandebestämmelser för de olika EU-rättsakterna om djurskydd.
  • Stöd till internationellt samarbete genom att man fortsätter att ta upp djurskydd i internationella avtal och vara aktiv på den multilaterala scenen, särskilt inom Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).
  • Lämplig information till konsumenterna och allmänheten för att öka medvetenheten om respekt för djuren och främja ansvarsfullt ägande hos barn, ungdomar och allmänheten i stort, informera konsumenterna om EU-lagstiftningen om livsmedelsproducerande djur och se till att de inte blir lurade av vilseledande djurskyddspåståenden.
  • Bedömning av optimerade synergieffekter med den gemensamma jordbrukspolitiken genom exempelvis tvärvillkor, landsbygdsutveckling, marknadsföringsåtgärder, kvalitetsstrategier och ekologiskt jordbruk.
  • Undersökning av odlade fiskars välbefinnande genom inhämtande av vetenskapliga råd och utvärdering av frågan om fiskars välbefinnande i vattenbruk som grundval för möjliga åtgärder.

Senast ändrat den 06.02.2014

Top