Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 576/2013 om formaliteter när det gäller sällskapsdjur som reser mellan EU-länder

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Förordningen syftar till att underlätta formaliteterna för ägare av hundar, katter och illrar när de reser med sina husdjur.

VIKTIGA PUNKTER

 • Denna lag gäller för förflyttning av sällskapsdjur ”utan kommersiellt syfte” till ett EU-land från ett annat EU-land, ett territorium eller ett land utanför EU. Den bygger på det redan befintliga systemet för pass för sällskapsdjur och inför en ny förlaga av pass.
 • Katter, hundar och illrar kan resa med sina ägare inom EU om de har ett pass som kan bevisa deras identitet och att de har vaccinerats mot rabies.
 • För att resa mellan EU-länder måste ett sällskapsdjur
  • vara märkt (antingen med en transponder* eller en tatuering),
  • ha blivit vaccinerat mot rabies,
  • överensstämma med förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar än rabies,
  • åtföljas av ett pass som har blivit ifyllt och utfärdat av en förordnad veterinär.
 • Specifikationerna för det nya passet fastställs av Europeiska kommissionen i förordning (EU) nr 577/2013. Passet innehåller information som exempelvis
  • placering för transponder eller tatuering och den alfanumeriska kod som visas av transpondern eller tatueringen,
  • namn, art, ras, kön, färg, födelsedatum enligt ägarens uppgift och eventuella märkbara egenskaper hos sällskapsdjuret,
  • uppgifter om ägaren och den förordnade veterinären,
  • uppgifter om vaccination mot rabies.
 • Sällskapsdjur från tredjeländer måste uppfylla samma minimikrav för att föras in i EU. Beroende på hur statusen för rabies är i tredjelandet, kan det tillkomma ytterligare strikta krav att uppfylla. Exempel på detta är ett blodprov som tas efter vaccination och som sedan måste kontrolleras av ett godkänt laboratorium.
 • Den tidigare passförlagan kommer, om den har utfärdats före den 29 december 2014, att fortsätta vara giltig.
 • I länder där rabies eller andra sjukdomar utöver rabies förekommer, kan förflyttning utan kommersiellt syfte eller transitering av sällskapsdjur tillfälligt stoppas från hela eller delar av den berörda medlemsstaten eller det berörda territoriet eller tredjelandet.
 • EU-länder måste tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information för allmänheten om de djurhälsovillkor som ska vara uppfyllda vid förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte, och om reglerna för kontroll av att dessa villkor är uppfyllda. De måste även publicera denna information på internet.

Undantag

 • Ett EU-land får tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till sitt territorium från ett annat EU-land om sällskapsdjuret antingen
  • är yngre än 12 veckor och inte har vaccinerats mot rabies, eller
  • · är mellan 12 och 16 veckor gammalt och har vaccinerats mot rabies , men ännu inte uppfyller de giltighetskrav som avses i lagen.
 • Ägare får ha med sig högst 5 sällskapsdjur, om de inte kan bevisa att djuren reser för att delta i idrottsevenemang eller utställningar.

Upphävande

Förordning (EU) 2016/429 upphäver förordning (EU) nr 576/2013 med verkan från och med den 21 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 29 december 2014.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGT BEGREPP

transponder: en skrivskyddad passiv anordning för identifiering av radiofrekvenser

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1–26)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts (EUT L 178, 28.6.2013, s. 109–148)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 577/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Senast ändrat 04.07.2016

Top