Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Horisont 2020: EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014-2020)

Horisont 2020: EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014-2020)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr. 1291/2013 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet med Horisont 2020 är att

 • stärka Europas vetenskapliga och tekniska bas,
 • bättre utnyttja den ekonomiska och industriella potentialen i politiken för innovation, forskning och teknik.

Horisont 2020 kompletteras av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram 2014–2018 och har en sjuårig budget på 74,3 miljarder euro.

Programmets syfte är att bidra till att uppnå målet att 3 % av bruttonationalprodukten (BNP) utgörs av forskning och utveckling (FoU), i linje med EU:s Europa 2020-strategi.

VIKTIGA PUNKTER

Detta allmänna mål uppnås genom tre prioriteringar:

Prioritering I: Vetenskaplig spetskompetens (24,441 miljarder euro):

Prioritering II: Industriellt ledarskap (17,015 miljarder euro):

 • Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik stöder forskning om informations- och kommunikationsteknik (IKT), nanoteknik, avancerade material, bioteknik, avancerad tillverkning och bearbetning samt rymdforskning.
 • Tillgång till riskfinansiering syftar till att fylla luckorna när det gäller tillgången till finansiering av skulder (t.ex. lån) och eget kapital (att sälja andelar till investerare) för forskning och utveckling.
 • Innovation i små och medelstora företag ger hjälp till mikroföretag, små och medelstora företag för att stimulera alla former av innovation.

Prioritering III: Samhälleliga utmaningar (29,679 miljarder euro). Finansieringen är inriktad på dessa särskilda mål:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och inlandsvattenforskning samt bioekonomin (dvs. hållbar produktion av förnybara resurser från mark-, fiske- och vattenbruksmiljöer och deras omvandling till livsmedel, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi samt relaterade kollektiva nyttigheter).
 • Säker, ren och effektiv energi.
 • Smarta, gröna och integrerade transporter.
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror.
 • Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen (t.ex. forskning för att bemöta socialt utanförskap och diskriminering).
 • Säkra samhällen - att skydda Europas frihet, säkerhet och medborgare.

Dessutom tilldelas upp till 816,5 miljoner euro till Spridning av spetskompetens och breddat deltagande för att säkerställa att fördelarna med en innovationsdriven ekonomi maximeras (t.ex. genom att skapa kunskapscentrum där forskningsinstitutioner kopplas ihop med andra institutioner, organ eller regioner). Vetenskap med och för samhället tilldelas max 462,2 miljoner euro för att rekrytera nya vetenskapstalanger och förena vetenskaplig spetskompetens med socialt medvetande och ansvarstagande (inbegriper inte bara forskare utan även medborgare, politiska beslutsfattare och medborgarorganisationer).

Gemensamma forskningscentrets (JRC) icke-nukleära direkta åtgärder tilldelas 1,9026 miljarder euro. JRC tillhandahåller stabilt, evidensbaserat stöd för EU:s politik, pådrivet av kundbehov (t.ex. energieffektivitet, transportsäkerhet och skördeprognoser).

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) har ett maximalt bidrag på 2,711 miljarder euro och spelar en betydande roll genom kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna), där spetsforskning, innovation och högre utbildning sammanförs.

Genomförande

Horisont 2020 genomförs genom det konsoliderade särskilda programmet som upprättas genom rådets beslut 2013/743/EU. Det förvaltas av kommissionen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, EU:s budgetförordning.

Former av EU-stöd

Horisont 2020 stöder forsknings- och innovationsverksamhet genom bidrag, priser, upphandlingskontrakt och finansieringsinstrument. Det kan stödja partnerskap mellan offentliga aktörer med internationella, nationella och regionala forsknings- och innovationsprogram. Medel från Horisont 2020 kan även kombineras med finansiering från den privata sektorn i offentlig-privata partnerskap (t.ex. gemensamma teknikinitiativ) på vissa huvudområden.

I förordning (EU) nr 1290/2013 fastställs detaljerade regler för deltagande i forsknings- och innovationsaktiviteter som genomförs under Horisont 2020.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 23 december 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlaments och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014-20) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens uttalande (ramprogram) (EUT C 373, 20.12.2013, s. 12).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén – Preliminär utvärdering av Horisont 2020: maximerade effekter av EU:s program för forskning och innovation Lessons learnt from the Horizon 2020 Interim Evaluation and response to the recommendations of the High Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation programmes (COM(2018) 2 final, 11.1.2018).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014-20)” och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).

Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014-20) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).

Rådets förordning (Euratom) nr 1314/2013av den 16 december 2013 om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2014-18) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (EUT L 347, 20.12.2013, s. 948).

Senast ändrat 12.10.2018

Top