EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Offentlig upphandling – regler för områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Offentlig upphandling – regler för områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det fastställer reglerna för användning av offentliga kontrakt av företag eller individer verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för att erhålla byggentreprenader, varor och tjänster.
 • Även om dessa grundläggande regler och principer för offentlig upphandling i direktiv 2014/24/EU gäller områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, tas det i direktiv 2014/25/EU hänsyn till att dessa områden har särskilda funktioner som spelar en viktig roll för att tillgodose samhällets behov.

VIKTIGA PUNKTER

Tröskelvärden

Kontrakt måste utfärdas av nationella, regionala eller lokala myndigheter, offentliga företag eller organ som åtnjuter särskilda rättigheter eller ensamrätt (dvs. organ som omfattas av detta direktiv), enligt reglerna i direktivet när de berörda summorna ligger över följande tak (gäller från den 1 januari 2016):

 • 418 000 euro för kontrakt på varor och tjänster och designtävlingar.
 • 5 225 000 euro för byggentreprenadkontrakt.
 • 1 000 000 euro för tjänstekontrakt för sociala och andra särskilda tjänster.

Europeiska kommissionen bedömer dessa tröskelvärden vartannat år för att avgöra om de ska ändras i enlighet med EU:s internationella skyldigheter.

Verksamheter som omfattas

Direktivet tillämpas på offentlig upphandling inom

 • sektorerna för gas, värme, elektricitet och vatten (när det är tjänster som tillhandahålls för allmänheten i samband med produktion), transport eller distribution,
 • kollektivtrafik på områdena järnväg, spårvagn, trådbuss, buss eller linbana,
 • flygplatser, kust- och inlandshamnar och andra terminaler för transport i luften, till havs eller på kanaler,
 • posttjänster och andra verksamheter som tillhandahåller liknande tjänster till allmänheten, innefattande insamling, sortering, transport och överlämnande av postförsändelser,
 • utvinning av olja och gas samt prospektering efter eller utvinning av kol och andra fasta bränslen.

Undantag

Direktivet gäller inte för kontrakt

 • för återförsäljning eller uthyrning av artiklar till ett annat företag eller annan organisation,
 • för arbete eller tjänster inom alla tidigare nämnda områden i ett land utanför EU,
 • som omfattas av andra juridiska skyldigheter för offentlig upphandling eller internationella skyldigheter (t.ex. WTO-avtalet om offentlig upphandling),
 • som omfattas av direktiv 2009/81/EEG eller utesluts från detta (kontrakt som inbegriper försvars- eller säkerhetsaspekter).

Nya standardformulär för meddelanden om upphandlingar

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 införde nya standardformulär för offentliggörande av meddelanden om upphandlingar. Dessa nya formulär gällde alla nya meddelanden om offentlig upphandling fram till den 18 april 2016.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 17 april 2014. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 18 april 2016.

BAKGRUND

Allmän EU-lagstiftning som fastställer reglerna för offentlig upphandling finns i direktiv 2014/24/EU. Dessa regler fastställer de förfaranden som ska följas och föreskriver att nationella myndigheter, när de använder offentlig upphandling för att bjuda in anbudsgivare för arbete de vill ha utfört, måste behandla alla anbudssökande likvärdigt och undvika all diskriminering mellan dem. De måste också vara öppna i det sätt de fungerar på och fattar beslut.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243–374).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2014/25/EU har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1–64).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (EUT L 296, 12.11.2015, s. 1–146).

Senast ändrat 19.09.2016

Top