EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Minskade luftföroreningar från fritidsbåtar och vattenskotrar

Minskade luftföroreningar från fritidsbåtar och vattenskotrar

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET

  • Direktiv 2013/53/EU uppdaterar lagstiftningen för konstruktion och tillverkning av motor- och segelbåtar.
  • Det syftar till att säkerställa rättvis konkurrens för dessa produkter på EU-marknaden genom att alla ska följa samma standarder.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet fastställs krav för tillverkare, importörer och distributörer av vattenfarkoster. Det bygger på lagstiftning som antogs 2003, som innehöll gränsvärden för avgasutsläpp från motorer (kolmonoxid, kolväte, kväveoxid och partiklar) och för bullernivåer. På så sätt återspeglas den tekniska utvecklingen som har lett till förbättrad miljöprestanda.

Konstruktionskategorier

Det nya direktivet anger konstruktionskategorier (A, B, C och D) för båtar. Dessa baseras på lämplighet vid navigeringsförhållanden, som t.ex. intervall för vindstyrka och signifikant våghöjd.

CE-märkning

Alla vattenfarkoster, angivna komponenter och framdrivningsmotorer ska CE-märkas. Märkningen visar att en produkt är förenlig med den relevanta EU-lagstiftningen. CE-märkningen måste anbringas på tillverkarskylten, monterad separat från vattenfarkostens identifikationsnummer. På framdrivningsmotorer ska CE-märkningen anbringas på motorn.

Andra grundläggande krav är t.ex. att

  • varje vattenfarkost ska ha ett identifikationsnummer och bära tillverkarskylten,
  • vattenfarkosterna ska konstrueras på ett sätt som minimerar risken för att falla överbord och som gör det lätt att ta sig ombord igen,
  • föraren ska ha god sikt 360orunt om under normala användningsförhållanden,
  • en skriftlig användarhandbok ska följa med varje vattenfarkost för att de ska kunna användas säkert,
  • vattenfarkosten ska ha tillräcklig struktur, stabilitet och flytkraft i enlighet med dess konstruktionskategori,
  • alla utombordsmotorer med rorkult ska vara utrustade med en nödstoppsanordning.

Övergångsperiod

Senast den 18 januari 2017 ska tillverkare uppfylla kraven i direktivet. Små och medelstora företag som tillverkar mindre utombordsmotorer som arbetar enligt ottoprincipen har fram till den 18 januari 2020 på sig att uppfylla kraven.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller från 17 januari 2014. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 18 januari 2016. Det upphäver direktiv 94/25/EG från och med den 18 januari 2016.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s 90-131).

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2008/98/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 24.02.2016

Top