EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regler som säkerställer att icke-automatiska vågar är korrekta

EU-regler som säkerställer att icke-automatiska vågar är korrekta

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2014/31/EU om icke-automatiska vågar

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs enhetliga EU-omfattande regler för saluföring och ibruktagande av icke-automatiska vågar*. Icke-automatiska vågar är viktiga för handel, konsumenter och industrin eftersom de säkerställer mätnoggrannheten och bidrar till öppna och rättvisa handelstransaktioner.

Syftet med direktivet är att

 • fastställa de väsentliga krav som icke-automatiska vågar måste uppfylla,
 • införa enklare, tydligare och mer konsekventa regler för att säkerställa spårbarhet,
 • minska de administrativa bördorna för tillverkare, importörer och distributörer,
 • säkerställa att instrument som uppfyller de väsentliga kraven kan cirkulera fritt inom EU.

Fördelarna bör omfatta följande:

 • Mer noggranna icke-automatiska vågar som överensstämmer med kraven på EU-marknaden och ökat förtroende för dem hos allmänheten.
 • Färre instrument som inte uppfyller kraven och snedvridningar av konkurrensen på marknaden till följd av olika verkställighetsmetoder.
 • Skydd för allmänheten mot felaktiga mätningar.
 • Ökat utrymme för teknisk innovation genom att en modern lagstiftningsstrategi antas.

I direktivet omarbetas och upphävs direktiv 2009/23/EG.

VIKTIGA PUNKTER

Genom direktivet anpassas lagstiftningen om icke-automatiska vågar till EU:s ”nya rättsliga ram”. Denna ram består av följande två kompletterande texter:

Tillämpningsområde

 • Detta direktiv omfattar icke-automatiska vågar som inte redan finns på unionsmarknaden när de släpps ut på marknaden eller tas i drift, dvs. att de är
  • nya icke-automatiska vågar tillverkade av en tillverkare som är etablerad i unionen, eller
  • icke-automatiska vågar, oavsett om de är nya eller begagnade, som importerats från ett tredjeland.
 • Detta direktiv ska tillämpas på alla former av leveranser av icke-automatiska vågar, inklusive distansförsäljning.
 • I direktivet särskiljs följande kategorier av användning av icke-automatiska vågar:
  • Handel.
  • Beräkning av tull, taxa, skatt, bonus, vite, ersättning, gottgörelse eller liknande betalning.
  • Tillämpning av lag eller förordning eller för sakkunnigutlåtande vid rättegång.
  • Sjukvården för vägning av patienter i samband med kontroll, diagnostik eller behandling.
  • Beredning av medicin enligt recept på apotek och bestämning av vikt vid analyser som utförs på medicinska eller farmaceutiska laboratorier.
  • Direktförsäljning till allmänheten och framställning av färdigförpackade varor.

Ansvar för tillverkare, importörer och distributörer

Tillverkare ska se till att

 • alla icke-automatiska vågar som säljs i unionen är försedda med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning (M) med de två sista siffrorna i årtalet för märkningens anbringande samt ackrediteringsorganets* nummer, vilka anger att de uppfyller alla väsentliga krav som anges i bilaga I till direktivet.
 • de lämnar in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt anmält organ i enlighet med bilaga II till direktivet om förfaranden för bedömning av överensstämmelse,
 • de utför en riskbedömning och en bedömning av överensstämmelse samt utarbetar den tekniska dokumentationen för icke-automatiska vågar innan de anbringar CE- och M-märkningarna (se bilaga III till direktivet),
 • de (och om tillverkaren anlitar en representant*) behåller den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse (enligt bilaga IV till direktivet) i tio år efter det att den icke-automatiska vågen har släppts ut på marknaden,
 • de på den icke-automatiska vågen anger sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt en postadress på vilken de kan kontaktas, så att vågen kan spåras,
 • de, om de anser att de icke-automatiska vågar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven, vidtar de korrigerande åtgärder som krävs för att få vågarna att överensstämma med kraven, dra tillbaka eller återkalla dem,
 • den icke-automatiska vågen åtföljs av en bruksanvisning och information på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna samt att en sådan bruksanvisning och sådan information liksom all märkning är tydlig och lättbegriplig.

Importörer ska se till att

 • de icke-automatiska vågar som de släpper ut på marknaden överensstämmer med de väsentliga kraven,
 • tillverkaren har utfört bedömningen av överensstämmelse på ett korrekt sätt och att marknadskontrollmyndigheten informeras om de anser att instrumenten inte överensstämmer med de kraven,
 • de på den icke-automatiska vågen anger sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt en postadress på vilken de kan kontaktas,
 • märkning av instrumenten och den dokumentation som tillverkaren har utarbetat finns tillgängliga för kontroll av behöriga myndigheter.

Distributörer ska se till att

 • förvarings- eller transportförhållandena för de icke-automatiska vågar som de ansvarar för inte äventyrar instrumentets överensstämmelse med de väsentliga kraven,
 • icke-automatiska vågar är försedda med nödvändiga märkningar,
 • de, om de anser att de icke-automatiska vågar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven, vidtar de korrigerande åtgärder som krävs för att få vågarna att överensstämma med kraven, dra tillbaka eller återkalla dem.

I direktivet föreskrivs dessutom

 • kravanmälande myndigheter och anmälningsförfaranden,
 • hur nationella myndigheter som kontrollerar säkerheten ska identifiera och förhindra import från ett tredjeland av icke-automatiska vågar som äventyrar människors hälsa och säkerhet,
 • sanktioner för tillverkares, importörers och distributörers överträdelser av bestämmelserna, vilka kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 2014/31/EU omarbetade och ersatte direktiv 2002/95/EG och tillämpas i EU-länderna från och med den 20 april 2016.

BAKGRUND

För mer information, se

VIKTIGA BEGREPP

Icke-automatiska vågar: vågar som kräver medverkan av en operatör vid vägningen.
Ackrediteringsorgan: ett oberoende organ som utsetts av en medlemsstat för att bedöma vissa produkters överensstämmelse innan de släpps ut på marknaden. Det utför uppgifter med anknytning till de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i relevant lagstiftning när en extern myndighets ingripande krävs.
Tillverkarens representant: en person eller organisation som är etablerad i unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (omarbetning) (EUT L 96, 29.3.2014, s. 107–148).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30–47).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82–128).

Senast ändrat 12.11.2019

Top