EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Garantera säker personlig skyddsutrustning för användare

Garantera säker personlig skyddsutrustning för användare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/425 – säker personlig skyddsutrustning

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs kraven för utformning och tillverkning av personlig skyddsutrustning*.
 • Syftet med dessa är att säkerställa användarnas hälsa och säkerhet och tillåta utrustningen att säljas och användas i hela Europeiska unionen (EU).
 • Förordningen ersätter tidigare lagstiftning (rådets direktiv 89/686/EEG).

VIKTIGA PUNKTER

 • Personlig skyddsutrustning får säljas och användas endast om den
  • vid korrekt underhåll och användning för avsett ändamål uppfyller kraven i denna förordning, i synnerhet de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som fastställs i bilaga II,
  • inte äventyrar hälsa eller säkerhet för människor, husdjur eller egendom.
 • Tillverkarna måste
  • se till att personlig skyddsutrustning har utformats och tillverkats i enlighet med lagstiftningen,
  • utföra tillämplig bedömning av överensstämmelse på all personlig skyddsutrustning,
  • behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år,
  • utföra stickprovskontroller av personlig skyddsutrustning, och vid behov registerföra inkomna klagomål, personlig skyddsutrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av personlig skyddsutrustning,
  • ge information, såsom registrerat firmanamn och sin postadress på den personliga skyddsutrustningens förpackning eller medföljande dokument,
  • tillhandahålla bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner som lätt kan förstås,
  • informera nationella myndigheter direkt om personlig skyddsutrustning utgör en risk.
 • Skyldigheter åläggs importörer och distributörer för att säkerställa att personlig skyddsutrustning uppfyller EU:s standarder.
 • Olika förfarandena för bedömning av överensstämmelse genomförs av nationella organ för bedömning av överensstämmelse beroende på vilken av följande tre riskkategorier som den personliga skyddsutrustningen är avsedd att skydda användarna mot:
  • Kategori I – minimala risker.
  • Kategori II – risker som inte omfattas i kategorierna I och III.
  • Kategori III – mycket allvarliga risker, såsom dödsfall eller bestående hälsoskada.
 • EU-länderna informerar Europeiska kommissionen om de olika organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse.
 • Kommissionen organiserar utbyte av erfarenhet mellan nationella myndigheter.
 • Lagstiftningen gäller inte personlig skyddsutrustning som används
  • av försvarsmakten eller för att upprätthålla lag och ordning,
  • för självförsvar, med undantag av idrottsaktiviteter,
  • för privat bruk för att skydda mot väderleksförhållanden som inte är extrema, fukt och vatten vid diskning,
  • ombord på havsgående fartyg eller luftfartyg som omfattas av relevanta internationella fördrag,
  • av motorcyklister och mopedister och deras passagerare (skyddshjälmar och visir).
 • EU-länderna måste införa sanktioner för lagöverträdelser senast den 21 mars 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från den 21 april 2018, förutom vissa artiklar som huvudsakligen rör organ som tar emot anmälningar och förfaranden. Dessa gäller från den 21 oktober 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

* VIKTIGA BEGREPP

Personlig skyddsutrustning: utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för personens hälsa eller säkerhet.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51–98).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2016/425 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (EGT L 399, 30.12.1989, s. 18–38).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 02.06.2020

Top