EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Linbaneanläggningar för passagerare

Linbaneanläggningar för passagerare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/424 – linbaneanläggningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs bestämmelser om grundläggande säkerhetskrav, konstruktion, uppförande och idrifttagande av nya linbaneanläggningar som transporterar passagerare.
 • Dessa säkerställer passagerarnas säkerhet och möjliggör att utrustningen kan säljas och användas i hela EU.
 • Förordningen ersätter direktiv 2000/9/EG.

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen gäller nya linbaneanläggningar*, ändringar av befintliga linbaneanläggningar som kräver godkännande och delsystem* samt säkerhetskomponenter* för linbaneanläggningar. De måste uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga II i förordningen.
 • Bilaga II innehåller grundläggande krav som omfattar alla aspekter med avseende på linbaneanläggningen, inklusive underhåll och driftstekniska krav, från dimensionering och montering till släp- och styranordningar.
 • Den nationella person eller myndighet som ansvarar för linbaneanläggningen måste genomföra en omfattande säkerhetsanalys av varje planerad anläggning och inkludera resultaten i en säkerhetsrapport.
 • EU-länderna måste
  • säkerställa att inga linbaneanläggningar kan äventyra människors hälsa eller säkerhet eller äventyra egendom när de installeras, underhålls och drivs på ett korrekt sätt för sina avsedda ändamål,
  • fastställa förfaranden för godkännande av uppförande och idrifttagande av linbaneanläggningar inom deras jurisdiktion,
  • tillåta att linbaneanläggningar förblir i drift endast om de uppfyller villkoren i säkerhetsrapporten.
 • Tillverkare av delsystem och säkerhetskomponenter måste
  • se till att dessa konstrueras och tillverkas enligt de grundläggande krav som anges i bilaga II,
  • behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i 30 år,
  • ge dem ett typ-, parti- eller serienummer,
  • ange sina kontaktuppgifter,
  • tillhandahålla lättbegripliga bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter,
  • omedelbart informera nationella myndigheter om ett delsystem eller en säkerhetskomponent utgör en risk.
 • Skyldigheter åläggs importörer och distributörer att säkerställa att delsystemen eller säkerhetskomponenterna uppfyller de grundläggande kraven.
 • EU-länderna informerar Europeiska kommissionen om de olika organ som har behörighet att utföra bedömningarna av överensstämmelse.
 • Kommissionen organiserar utbyte av erfarenhet mellan nationella myndigheter.
 • EU-länderna måste införa lämpliga sanktioner för eventuella överträdelser av lagen senast den 21 mars 2018.
 • Lagstiftningen gäller inte
  • hissar som omfattas av en separat EU-lagstiftning (direktiv 2014/33/EU),
  • linbaneanläggningar som togs i drift före den 1 januari 1986 och alltjämt är i drift och som anses vara av historiskt, kulturellt eller kulturarvsmässigt intresse, som inte har genomgått några större förändringar vad gäller konstruktion eller uppförande, inklusive delsystem och säkerhetskomponenter som särskilt konstruerats för dessa,
  • anläggningar som används för jordbruks- eller skogsbruksändamål,
  • linbaneanläggningar som transporterar gods eller särskilt angivna personer till vindskydd och stugor i bergsområden,
  • utrustning som används på marknader och nöjesparker,
  • gruvanläggningar eller industriella anläggningar,
  • vattenburna anläggningar.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 21 april 2018, förutom vissa artiklar som huvudsakligen rör anmälande myndigheter och anmälningsförfarande. Dessa har gällt från och med den 21 oktober 2016.

BAKGRUND

 • Lagstiftningen omfattar kabinbanor, bergbanor och stolliftar som transporterar personer, särskilt sådana som används på turistorter i bergsområden, i stadstrafiksystem och i idrottsanläggningar.
 • Framdrivning genom kabel och persontransportfunktion är de två huvudkriterier som avgör om en viss linbaneanläggning omfattas av lagstiftningen.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Linbaneanläggning: hela det på platsen uppförda systemet, inklusive infrastruktur och delsystem, för transport av personer med hjälp av linor.

Delsystem: ett system eller en kombination av system som är avsett att monteras i linbaneanläggningar, såsom anordningar för spänning av linorna, medbringare och elektrotekniska anordningar.

Säkerhetskomponent: utrustningskomponent eller varje anordning som är avsedd att monteras i ett delsystem eller en anläggning för att säkerställa säkerheten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 1–50).

Senast ändrat 13.12.2016

Top