EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Utrustning som används i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)

Utrustning som används i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)

Europeiska unionen har antagit en lag om försäljning och driftsättning av utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX). Sådana omgivningar förekommer när en blandning av luft, gaser, ångor, dimmor eller damm kombineras på ett sätt som möjliggör antändning under vissa driftsförhållanden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsländernas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning).

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

ATEX-direktivet fastställer enhetliga, EU-omfattande regler för försäljning och driftsättning av utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Det syftar till att säkerställa att produkter uppfyller vissa krav så att en hög nivå säkerställs för skydd av människors, särskilt arbetstagares, hälsa och säkerhet samt i tillämpliga fall skydd av husdjur och egendom. Det gäller för många olika slags produkter, t.ex. utrustning som används på fasta plattformar för olja och gas till sjöss, i petrokemiska anläggningar, i gruvor, i mjölkvarnar (luftburna mjölpartiklar är mycket brandfarliga) samt på andra platser där det kan finnas explosionsfarliga omgivningar.

DE VIKTIGASTE PUNKTERNA

I direktivet fastställs tillverkarnas, importörernas och distributörernas ansvar vid försäljning av utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, enligt följande:

  • Alla produkter som säljs i EU måste vara märkta med CE-märkningen om överensstämmelse som visar att de uppfyller alla väsentliga säkerhetskrav i EU-lagstiftningen.
  • För att få CE-märkningen måste tillverkaren göra en bedömning av säkerhet och överensstämmelse samt upprätta teknisk dokumentation för produkterna.
  • Importörer måste kontrollera att tillverkarna har gjort korrekta bedömningar av överensstämmelse. Om så inte är fallet måste de informera tillsynsmyndigheten för säkerhet.
  • All nödvändig dokumentation måste registreras och bevaras i tio år.
  • Dokumentationen och säkerhetsinformationen måste vara skrivna på ett språk som är lätt för slutanvändarna att förstå.
  • Tillverkare och importörer måste ange sin postadress på sina produkter.
  • Tillverkare får använda elektroniska hjälpmedel för att förse tillsynsmyndigheter för säkerhet med den information som är nödvändig för att påvisa en produkts överensstämmelse.

I direktivet anges dessutom de åtgärder som nationella tillsynsmyndigheter för säkerhet ska vidta för att identifiera och motverka import av farliga produkter från länder utanför EU.

NÄR ÄR DIREKTIVET TILLÄMPLIGT?

Från den 20 april 2016. Det upphäver direktiv 94/9/EG med verkan från och med den 20 april 2016.

BAKGRUND

Direktivet uppdaterar EU-regler för försäljning av utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Detta är en del av arbetet med att modernisera den europeiska lagstiftningen i en rad olika industrisektorer för att förenkla reglerna, minska den administrativa bördan och skapa tydligare och mer enhetliga regler.

Se även Europeiska kommissionens ATEX-webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/34/EU

18.4.2014 Punkterna 1 och 3-7 i artikel 2, artikel 4 samt bilagorna I, II, XI och XII är tillämpliga från den 20.4.2016

19.4.2016

EUT L 96, 29.3.2014, s. 309-356.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (Europeiska unionens officiella tidning L 100 av 19.4.1994, s. 1-29).

Senast ändrat 17.02.2015

Top