EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/93/EU – bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att förbättra skyddet för barn mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Det innehåller därför krav på att EU-länderna

 • vidtar förebyggande åtgärder,
 • skyddar barn som är brottsoffer,
 • utreder brott och lagför gärningsmän.

VIKTIGA PUNKTER

För att det ska bli lättare att lagföra gärningsmän innehåller direktivet bestämmelser om följande:

 • Straffbeläggande av många olika former av sexuella övergrepp och sexuell exploatering (20 brott och försök till brott).
 • Högre påföljdsnivåer. De maximistraff som fastställs i nationell lagstiftning får inte vara lägre än ett till tio års fängelse, beroende på hur allvarligt brottet är. Hänsyn måste också tas till ett antal försvårande omständigheter.
 • Förlängning av preskriptionstiderna efter det att brottsoffret har uppnått myndighetsålder.
 • Avlägsnande av sekretesshinder för rapportering för personer vars huvudsakliga yrkesverksamhet är att arbeta med barn.
 • Införande av extraterritoriell behörighet för gärningsmän som är medborgare i ett EU-land, så att de också kan lagföras i sitt land för sådana brott som de har begått utomlands.
 • Avlägsnande av processrättsliga hinder för att lagföra brott som har begåtts utomlands.
 • Säkerställande av att polisen har tillgång till effektiva utredningsverktyg, såsom de som används när det gäller organiserad brottslighet eller andra grova brott, och inrättande av specialenheter för att identifiera offer för barnpornografi.

För att skydda barn som är brottsoffer inför direktivet bestämmelser om

 • omfattande hjälp- och stödåtgärder för barn som är brottsoffer, särskilt för att förhindra att de utsätts för ytterligare trauma genom att de medverkar i brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden,
 • tillgång till hjälp och stöd så snart som det finns skälig grund att anta att ett brott har begåtts,
 • särskilt skydd för barn som anmäler övergrepp inom familjen,
 • hjälp och stöd som inte villkoras av samarbete under straffrättsliga förfaranden,
 • skydd av brottsoffrets privatliv, identitet och bild.

För att förebygga brott innehåller direktivet följande krav:

 • Alla dömda gärningsmän måste genomgå en bedömning av vilken fara de utgör och vilken risk som finns för att de återfaller i någon form av sexualbrott mot barn.
 • EU-länderna måste tillhandahålla interventionsprogram eller åtgärder (t.ex. behandling) för dömda gärningsmän och andra som befarar att de kan komma att begå brott.
 • Dömda gärningsmän måste kunna hindras från att utöva yrkesverksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn.
 • Arbetsgivare måste ha rätt att begära information om fällande domar och diskvalifikationer när de rekryterar en person till yrkesverksamhet eller organiserad frivilligverksamhet som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn. Dessutom måste utbytet av information mellan kriminalregistren bli bättre så att domar i ett land ingår i utdrag ur kriminalregistret i andra länder för att underlätta bakgrundskontroller.
 • EU-länderna måste se till att webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi på deras eget territorium avlägsnas utan dröjsmål, och de måste sträva efter att avlägsna sådana webbsidor vars värdservrar ligger utanför deras territorium. De får även blockera tillträdet till sådana webbsidor för internetanvändare inom sitt territorium genom skyddsmekanismer som förhindrar missbruk.
 • EU-länderna måste vidta förebyggande åtgärder genom utbildning, aktiviteter för att öka medvetenheten och kompetensutveckling för tjänstemän.

Uppföljning

Under 2016 offentliggjorde Europeiska kommissionen två rapporter. Den första rapporten behandlade direktivet som helhet, medan den andra rapporten särskilt behandlade de åtgärder som infördes rörande webbplatser som innehåller eller sprider barnpornografi (artikel 25).

Global Alliance against Child Sexual Abuse Online

Skilt från detta skapade EU och USA ett närbesläktat gemensamt initiativ, som ledde till att 54 länder från hela världen år 2012 skrev under för en global allians mot sexuella övergrepp mot barn på nätet, Global Alliance against Child Sexual Abuse Online. Länderna åtog sig att uppfylla viktiga politiska mål som ska leda till att

 • fler offer räddas,
 • lagföringsförfarandena effektiviseras,
 • antalet bilder på nätet som visar sexuella övergrepp mot barn minskar totalt sett.

Den globala alliansen gick samman med Storbritanniens (1) initiativ WeProtect och skapade WeProtect Global Alliance för att sätta stopp för sexuell exploatering av barn på nätet. Alliansen samlar över 80 regeringar, 20 globala teknikföretag och 24 ledande internationella och icke-statliga organisationer som arbetar för att skydda barn från sexuell exploatering på nätet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 17 december 2011 och trädde i kraft i EU-länderna senast den 18 december 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).

Rättelse.

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/93/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (COM(2016) 871 final, 16.12.2016).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 25 i direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (COM(2016) 872 final, 16.12.2016).

Senast ändrat 28.03.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top