EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att förhindra missbruk av det finansiella systemet i form av penningtvätt och terrorism

Att förhindra missbruk av det finansiella systemet i form av penningtvätt och terrorism

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2015/849 – förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde penningtvättsdirektivet) syftar till att bekämpa penningtvätt* och finansiering av terrorism* genom att förhindra att finansmarknaden missbrukas för dessa ändamål.
 • Det syftar till att utvidga och ersätta det tidigare direktivet (EG) 2005/60 (det tredje penningtvättsdirektivet), som trädde i kraft 2007.
 • Syftet är att undanröja eventuella tvetydigheter i det tidigare direktivet och tillhörande lagstiftning, och att förbättra samstämmigheten mellan reglerna om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i alla EU-länder. I det fjärde penningtvättsdirektivet beaktas även rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) från 2012.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet tillämpas på

 • kreditinstitut,
 • finansiella institut och
 • utsedda icke-finansiella företag och yrken såsom
  • revisorer
  • externa revisorer
  • skatterådgivare
  • notarier och jurister, under vissa omständigheter
  • fastighetsmäklare
  • handlare med varor (t.ex. ädla metaller och ädelstenar, när betalningar på 10 000 euro eller däröver genomförs i kontanter) och
  • leverantörer av speltjänster.

Direktivet syftar till följande:

 • Att förstärka reglerna om identifiering av kunder – särskilt verkliga huvudmän* i företag och juridiska konstruktioner (truster).
 • Att införa krav på att uppgifter om företags verkliga huvudmannaskap lagras i varje EU-land i ett centralt register, såsom handelsregister, företagsregister eller ett offentligt register.
 • Att öka medvetenheten om och lyhördheten för eventuella brister i penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver de nationella riskbedömningar som ska utföras av EU-länderna genomför Europeiska kommissionen även bedömningar av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och avser gränsöverskridande verksamhet (den första rapporten offentliggjordes den 26 juni 2017).
 • Att skapa en samordnad europeisk politik för att hantera länder utanför EU som har ineffektiva system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för att skydda EU:s finansiella system. Den första EU-förteckningen över ”högrisktredjeländer” antogs genom en delegerad akt av kommissionen i juli 2016, och förteckningen har sedan dess ändrats flera gånger.
 • Att förstärka och förbättra samarbetet mellan finansunderrättelseenheter, som är en av nyckelaktörerna i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Systematiskt informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter bör ske genom avancerad teknisk infrastruktur som använder FIU.NET, ett decentraliserat datornätverk som använder en sofistikerad matchningsteknik.

De som omfattas av direktivet ska

 • rapportera misstänkta fall av penningtvätt eller finansiering av terrorism till offentliga myndigheter, som vanligtvis är finansunderrättelseenheten,
 • vidta stödåtgärder, som att säkerställa lämplig utbildning av personalen och upprätta interna förebyggande riktlinjer och förfaranden,
 • vidta ytterligare säkerhetsåtgärder såsom skärpt kundkännedom avseende mer riskfyllda situationer, som t.ex. handel med banker med hemvist utanför EU och, i synnerhet, när de har att göra med fysiska personer eller juridiska enheter etablerade i länder utanför EU som har identifierats av kommissionen som högriskländer utanför EU.

Ändring av rådets direktiv (EU) 2015/849

Efter en rad terroristattacker i Europa under 2016 antogs direktiv (EU) 2018/843 (det femte penningtvättsdirektivet), om ändring av direktiv (EU) 2015/849, 2018. Ändringsdirektivet ska gälla som lag i EU-länderna senast den 10 januari 2020. Genom det nya direktivet skärps EU:s regler för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism på flera olika sätt, däribland följande:

 • Direktivets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta,
  • förutom revisorer, externa revisorer och skatterådgivare, varje annan person som tillhandahåller skatterådgivningstjänster
  • fastighetsmäklare när de agerar som mellanhänder vid uthyrning av fast egendom för vilken månadshyran överstiger 10 000 euro
  • konsthandlare när värdet av en transaktion överstiger 10 000 euro,
 • tillgång till uppgifter om verkligt huvudmannaskap för att därigenom öka transparensen vad gäller ägandet av företag och truster,
 • förbud för banker mot att föra anonyma bankfack (utöver anonyma konton och motböcker som omfattades redan av direktiv (EU) 2015/849),
 • angripande av riskerna med anknytning till förbetalda kort och virtuella valutor genom
  • en sänkning av identifieringströskeln för innehavare av förbetalda kort från nuvarande 250 euro till 150 euro och genom att
  • möjliggöra för nationella finansunderrättelseenheter att erhålla uppgifter med hjälp av vilka de kan spåra identiteten hos ägaren av den virtuella valutan,
 • förstärkning av samarbetet mellan finansunderrättelseenheter så att de kan dela mer uppgifter.

Komplettering av direktiv (EU) 2015/848

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/758 fastställs ett antal ytterligare åtgärder, däribland minimiåtgärder, som kredit- och finansinstitut måste vidta för att på ett effektivt sätt hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism när lagstiftningen i ett land utanför EU inte tillåter genomförande av gruppövergripande riktlinjer och förfaranden på nivån för filialer eller majoritetsägda dotterbolag som ingår i gruppen och är etablerade i ett land utanför EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv (EU) 2015/849 har gällt sedan den 25 juni 2015 och skulle ursprungligen träda i kraft i EU-länderna senast den 26 juni 2017. Denna tidsfrist förlängdes dock ytterligare genom flera ändringar, särskilt direktiv (EU) 2018/843, som måste införlivas fullt ut i EU-ländernas nationella lagstiftning senast den 10 januari 2020.

BAKGRUND

Direktivet är en del av ett paket med EU-lagstiftningsåtgärder som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I paketet ingår bl.a. förordning (EU) 2015/847 om spårbarhet för överföringar av pengar. Det är också en del av en bredare EU-strategi för att ta itu med ekonomisk brottslighet som även omfattar det arbete som utförs av

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Penningtvätt: omvandling av vinning av brottslighet till uppenbarligen rena medel, vanligtvis genom det finansiella systemet, vilket görs t.ex. genom att dölja medlens ursprung, ändra deras form eller flytta medlen till en plats där det är mindre sannolikt att de uppmärksammas.
Finansiering av terrorism: tillhandahållande eller insamling av medel avsedda att användas för att utföra terroristbrott.
Verklig huvudman: den person som ytterst äger eller kontrollerar ett företag.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Fortlöpande ändringar av direktiv (EU) 2015/849 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet (COM(2019) 370 final, 24.7.2019).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömning av ramen för samarbete mellan finansunderrättelseenheter (COM(2019) 371 final, 24.7.2019).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/758 av den 31 januari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer (EUT L 125, 14.5.2019, s. 4).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet (COM(2017) 340 final, 26.6.2017).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (EUT L 141, 5.6.2015, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 07.02.2020

Top