Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

Rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till försvarare, rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att säkerställa att misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och eftersökta personer för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (nedan kallade ”medborgare”) har tillgång till försvarare och rätt att kontakta tredje parter under frihetsberövandet.

VIKTIGA PUNKTER

Rätt till tillgång till försvarare

Medborgare måste ha tillgång till försvarare utan onödigt dröjsmål vid följande tillfällen:

  • Innan de förhörs av en brottsbekämpande (t.ex. polisen) eller rättslig myndighet.
  • När utrednings- eller bevisupptagningsåtgärder (t.ex. konfrontation) genomförs.
  • Från och med frihetsberövandet.
  • I god tid innan de inställer sig inför domstolen i fråga.

Lagen omfattar mer specifikt

  • rätten att i enrum tala med och kontakta en försvarare,
  • rätten att ha sin försvarare faktiskt medverkande när medborgaren förhörs samt närvarande vid utrednings- eller bevisupptagningsåtgärder,
  • principen om att all kommunikation (möten, korrespondens, telefonsamtal osv.) ska vara konfidentiell.

I fråga om personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder fastställs i direktivet rätt till tillgång till försvarare i det verkställande EU-landet och rätt att utse en försvarare i det utfärdande EU-landet.

Rättigheter vid frihetsberövande

Medborgare som frihetsberövats har, utan onödiga dröjsmål, rätt att

  • få åtminstone en person som de själva utsett underrättad om att de har frihetsberövats. Om den frihetsberövade är ett barn ska vårdnadshavaren informeras snarast möjligt,
  • för att kontakta åtminstone en person som de själva utsett.

Om personen har frihetsberövats i ett annat EU-land än sitt eget har personen i fråga rätt att underrätta det egna landets konsulära myndigheter. Den frihetsberövade ska även ha rätt att besökas av dessa myndigheter, kontakta dem och låta dem ordna ett juridiskt ombud.

Undantag

Direktivet öppnar för vissa möjligheter att i undantagsfall och under strikt fastställda villkor göra ett tillfälligt undantag från tillämpningen av vissa rättigheter (till exempel när det finns ett trängande behov av att avvärja livsfara eller fara för friheten eller den fysiska säkerheten för en annan person).

Rättshjälp

I direktiv (EU) 2016/1919 fastställs gemensamma minimiregler om rätten till rättshjälp för misstänkta, tilltalade och eftersökta personer för att säkerställa effektiviteten av direktiv (EU) 2013/48. I det föreskrivs att misstänkta och tilltalade personer som saknar tillräckliga resurser för att betala för bistånd från en försvarare har rätt till rättshjälp när detta krävs av rättviseskäl. EU-länderna får tillämpa en behovsprövning (för att bedöma om personen saknar tillräckliga resurser för att betala för juridiskt bistånd), en rimlighetsprövning (för att bedöma om tillhandahållande av rättshjälp bör ske av rättviseskäl), eller både och för att avgöra om rättshjälp ska beviljas.

Direktiv (EU) 2016/1919 är den sista juridiskt bindande text som planerats som en del av färdplanen för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden, vilken antogs av rådet i november 2009.

Direktivet träder i kraft i EU-länderna senast den 5 maj 2019.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 november 2013 och trädde i kraft i EU-länderna senast den 27 november 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv (EU) 2016/1919 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Kommissionens rekommendation av den 27 november 2013 om processuella garantier för sårbara misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT C 378, 24.12.2013, s. 8).

Kommissionens rekommendation av den 27 november 2013 om rätt till rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT C 378, 24.12.2013, s. 11).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

Rådets beslut av den 30 november 2009 om en färdplan för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden (EUT C 295, 4.12.2009, s. 1).

Senast ändrat 23.11.2017

Top