EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rätten till information i straffrättsliga förfaranden

Rätten till information i straffrättsliga förfaranden

Misstänkta eller personer som anklagas för ett brott i ett EU-land måste informeras om sina processuella rättigheter och om anklagelserna mot dem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden

SAMMANFATTNING

Misstänkta eller personer som anklagas för ett brott i ett EU-land måste informeras om sina processuella rättigheter och om anklagelserna mot dem.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs miniminormer för alla EU-länder oavsett en persons rättsliga ställning, medborgarskap eller nationalitet. Det är utformat för att förhindra felaktiga domslut och minska antalet överklaganden.

VIKTIGA PUNKTER

Misstänkta och tilltalade ska informeras utan dröjsmål, antingen muntligt eller skriftligt, om flera processuella rättigheter. Det rör sig bl.a. om

  • rätten till tillgång till försvarare,
  • rätten till kostnadsfri juridisk rådgivning,
  • rätten att bli informerad om anklagelsen,
  • rätten till tolkning och översättning,
  • rätten att tiga.

Dessutom måste häktade personer snabbt få rättighetsinformation från de brottsbekämpande myndigheterna (dvs. polisen eller justitiedepartementet, beroende på EU-land), skriven på ett enkelt språk, med information om ytterligare rättigheter inklusive

  • rätten till tillgång till material som rör målet,
  • rätten att informera en person och att kontakta konsulära myndigheter,
  • rätten till akut sjukvård,
  • rätten att få veta den längsta period, i timmar och dagar, de kommer att vara frihetsberövade innan de ställs inför en rättslig myndighet,
  • rätten att få veta om de kan angripa anhållandets laglighet.

Om en person har gripits som ett led i verkställigheten av en europeisk arresteringsorder måste personen förses med rättighetsinformation av de brottsbekämpande myndigheterna som återspeglar de olika rättigheter som gäller i en sådan situation.

Dessutom måste misstänkta eller tilltalade personer utan dröjsmål underrättas om den brottsliga gärning som de är misstänkta för att ha begått och (i ett senare skede) få detaljerad information om anklagelsen. Om de anhållits eller häktats måste de också informeras om skälen till anhållandet eller häktningen. De måste också ha tillgång till det material som rör målet så att de kan utöva sina rättigheter till försvar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 21 juni 2012 och skulle ha införlivats i EU-ländernas lagstiftning senast den 2 juni 2014.

BAKGRUND

Direktivet är det andra steget i en rad åtgärder som tillsammans syftar till att fastställa minimiregler för rättssäkerhetsgarantier i hela EU i enlighet med 2009 års färdplan för processuella rättigheter. Det följer ett direktiv från 2010 om rätten till tolkning och översättning.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2012/13/EU

21.6.2012

2.6.2014

EUT L 142, 1.6.2012, s. 1-10

Senast ändrat 02.03.2015

Top