EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurodac: ett europeiskt system för att jämföra asylsökandes fingeravtryck

Eurodac: ett europeiskt system för att jämföra asylsökandes fingeravtryck

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 603/2013 om Eurodac – EU:s databas för jämförelse av asylsökandes fingeravtryck

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen utökas Eurodac, som är en EU-täckande biometrisk databas som innehåller fingeravtryck från asylsökande och medborgare i länder utanför EU/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för jämförelse mellan EU-länderna.
 • Syftet är att
  • göra det lättare för EU-länderna att bestämma vem som är ansvarig för att pröva en asylansökan, genom att jämföra fingeravtryck från asylsökande och medborgare i länder utanför EU/EES mot en central databas, och
  • göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att, enligt stränga villkor, söka i Eurodac för att utreda, upptäcka och förhindra terroristbrott eller andra grova brott.

VIKTIGA PUNKTER

 • Varje EU-land måste ta fingeravtryck från alla asylsökande och personer som grips när de otillåtet försöker korsa en gräns (t.ex. medborgare i länder utanför EU/EES eller statslösa personer som kommer in utan giltiga handlingar), om de är över 14 år, och inom 72 timmar överföra uppgifterna till Eurodac.
 • När en asylsökande eller medborgare i ett land utanför EU/EES har befunnits vistas olagligt i ett EU-land kan det EU-landet söka i Eurodac för att avgöra om personen tidigare har sökt asyl i ett EU-land eller tidigare har gripits vid försök att olagligen komma in i EU.
 • Fingeravtrycksuppgifterna ska raderas så fort de asylsökande, medborgarna i länder utanför EU/EES eller de statslösa personerna erhåller medborgarskap i ett EU-land.
 • Denna förordning stöder tillämpningen av Dublin III-förordningen (förordning (EU) nr 604/2013), där det fastställs regler för att avgöra vilket EU-land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan.
 • Enligt den ursprungliga Eurodaclagstiftningen (rådets förordning (EG) nr 2725/2000) hade brottsbekämpande myndigheter inte möjlighet att begära jämförelse av uppgifter. Enligt denna förordning har emellertid polisstyrkor och Europol tillåtelse att jämföra fingeravtryck som är kopplade till brottsutredningar med de fingeravtryck som finns i Eurodac. På grund av den grundläggande rätten till personlig integritet har dock de brottsbekämpande myndigheterna endast tillåtelse att använda Eurodac till jämförelser
  • om det finns rimliga skäl att anta att detta avsevärt skulle hjälpa dem att förhindra, upptäcka eller utreda ett terroristbrott eller andra grova brott, och
  • endast som en sista utväg först efter att åtskilliga andra kontroller har utförts.
 • Eurodacuppgifter får inte delas med länder utanför EU (utom Island och Norge).
 • Vissa asylsökande och medborgare i länder utanför EU/EES eller statslösa personer har vägrat att samarbeta vid EU-ländernas försök att ta deras fingeravtryck till Eurodac-databasen. Detta har gjort att Europeiska kommissionen fått utfärda ett dokument om möjlig bästa praxis när det gäller att ta fingeravtryck.
 • Genom protokollet mellan EU, Island och Norge, som undertecknades 2020, utvidgas tillämpningen av förordning (EU) nr 603/2013 till att omfatta Norge och Island.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 20 juli 2015.

BAKGRUND

Eurodac skapades från början år 2000 (rådets förordning (EG) nr 2725/2000) och den har varit i funktion sedan 2003. Kommissionen anser den vara ett mycket framgångsrikt informationstekniskt verktyg (IT-verktyg).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av ”Eurodac” för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013,s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 603/2013 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Protokoll mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (EUT L 64, 3.3.2020, s. 3).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om genomförandet av Eurodacförordningen sett till skyldigheten att ta fingeravtryck (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 03.06.2020

Top