Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aggressiv skatteplanering

Aggressiv skatteplanering

Kommissionen föreslår sätt att ta itu med teknikaliteter och kryphål som tillåts enligt lagen och som vissa företag utnyttjar för att undvika att betala skatt.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation 2012/772/EU av den 6 december 2012 om aggressiv skatteplanering.

SAMMANFATTNING

Bekämpning av aggressiv skatteplanering är en aspekt av kommissionens utförliga och komplexa handlingsplan, som syftar till att motverka skattebedrägeri och skatteundandragande.

Handlingsplanen beskriver metoder för att praktiskt förbättra det administrativa samarbetet mellan EU-länderna, motverka skatteflykt och dubbel utebliven beskattning samt hantera problem som rör skatteparadis och skatterelaterad brottslighet.

I nuläget kan vissa skattebetalare utnyttja komplicerade, och stundom artificiella, arrangemang som innebär att deras skattebas överförs till andra jurisdiktioner inom eller utanför EU. Skattebetalarna utnyttjar då bristande överensstämmelser i nationella lagstiftningar för att vissa inkomster inte ska beskattas någonstans eller för att dra fördel av olika skattesatser. Detta problem kallas aggressiv skatteplanering.

Den största svårigheten är att en allt mer raffinerad skatteplanering leder till att skattepliktiga vinster förs över till länder med förmånligare skattesystem. Sådana metoder innebär att det skattepliktiga beloppet minskar genom arrangemang som i bokstavlig mening är helt lagliga men som strider mot lagens andemening - s.k. rättsliga kryphål.

Aggressiv skatteplanering kan anta många olika former och leda till bland annat dubbla avdrag (t.ex. när samma förlust dras av både i källstaten och i hemviststaten) och till dubbel skattebefrielse (t.ex. när inkomster som inte beskattas i källstaten befrias från skatt i hemviststaten).

Kommissionen uppmanar därför EU-länderna att se till att konventioner om dubbelbeskattning som de har ingått med andra EU-länder eller med tredjeländer innehåller en klausul som syftar till att undanröja en särskild sorts dubbel skattebefrielse.

Kommissionen rekommenderar även att man antar en gemensam regel för att motverka missbruk, så att överensstämmelse och ändamålsenlighet kan garanteras på ett område där de olika EU-länderna har en mycket varierande praxis.

Det finns många andra förslag på området. Till exempel har man konstaterat att det nuvarande mervärdesskattesystemet är sårbart för bedrägerier. Kommissionen har därför beslutat att skapa ett EU-forum för mervärdesskatt. Inom detta forum kan företagsföreträdare och skattemyndigheter utbyta synpunkter på praktiska aspekter av hanteringen av mervärdesskatt som rör transaktioner mellan EU-länder. De kan även identifiera och diskutera bästa praxis som skulle kunna bidra till att harmonisera förvaltningen av mervärdesskattesystemet och minska kostnaderna för efterlevnad, samtidigt som mervärdesskatteintäkterna säkras.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens rekommendation 2012/772/EU

-

-

EUT L 338, 12.12.2012.

DOKUMENTHÄNVISNINGAR

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: En handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande. (COM(2012) 722 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. (COM(2013) 814 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

Direktivet om moderbolag och dotterbolag (direktiv 2011/96/EU) var från början avsett att förhindra att företag inom samma koncern med säte i olika EU-länder fick betala skatt två gånger för samma intäkter (dubbel beskattning). Vissa företag har dock utnyttjat direktivets bestämmelser och bristande överensstämmelser i nationella skattelagstiftningar för att undvika att överhuvudtaget betala skatt i något EU-land (dubbel utebliven beskattning).

Den föreslagna ändringen kommer att skärpa direktivets bestämmelser så att särskilda skatteplaneringsarrangemang (arrangemang med hybridlån) inte kan leda till skattebefrielse. Enligt förslaget ska betalningar av hybridlån som är skatteavdragsgilla i det EU-land där dotterbolaget är hemmahörande beskattas i det EU-land där moderbolaget är etablerat. Detta kommer att förhindra att företag med filialer i fler än ett EU-land planerar sina betalningar mellan filialer i olika länder för att utnyttja dubbel utebliven beskattning.

Senast ändrat 21.02.2014

Top