EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klimatförändring – Parisavtalet, ratificerat av EU

Klimatförändring – Parisavtalet, ratificerat av EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut (EU) 2016/1841 om Parisavtalet om klimatförändring

Parisavtalet

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Genom detta beslut av Europeiska unionens råd ratificeras Parisavtalet om klimatförändring på Europeiska unionens (EU:s) länders vägnar.
 • Syftet med beslutet är att stärka de globala åtgärderna mot hotet från klimatförändringen, däribland genom att med god marginal begränsa uppvärmningen till väl under 2 oC.

VIKTIGA PUNKTER

 • Enligt avtalet ska EU-länderna
  • uppfylla det långsiktiga målet om att med god marginal hålla den genomsnittliga globala temperaturökningen väl under 2 oC, jämfört med förindustriell nivå,
  • göra extra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 oC,
  • förbereda och tillämpa nationella handlingsplaner (nationellt fastställda bidrag) för att uppfylla dessa mål,
  • rapportera till varandra om de framsteg de gör med att uppfylla sina åtaganden,
  • från och med år 2023 göra en global översyn vart femte år med internationella partner för att fastställa vidare mål baserade på vetenskapliga bevis och de resultat som har uppnåtts,
  • vidta åtgärder för att hantera effekterna av klimatförändringen som redan är oundvikliga,
  • tillhandahålla praktiskt och finansiellt stöd till utvecklingsländer för att hjälpa dem att anpassa sig till klimatförändringen.

EU:s åtgärder mot klimatförändringen hittills

 • Under 2014 fastställde EU-länderna ett bindande mål om att minska växthusgasutsläppen med 40 % senast 2030, jämfört med 1990 års nivåer.
 • Detta kommer att innebära övergång till rena, hållbara energiformer, som också måste vara konkurrenskraftiga och överkomliga. EU erkänner behovet av incitament för att främja nödvändiga investeringar inom detta område.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det träder i kraft den 4 november 2016 och kommer att gälla från och med 2020.

BAKGRUND

Genom avtalet stärks de globala åtgärderna mot klimatförändringen genom att man riktar in dagens politik mot att uppnå klimatneutralitet före seklets slut.

Avtalet antogs av 195 länder i Paris i december 2015 och ersätter Kyotoprotokollet från 1997.

Mer information

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 1–3).

Parisavtalet (EUT L 282, 19.10.2016, s. 4–18).

Senast ändrat 04.11.2016

Top