EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Havsföroreningar från fartyg och gas- och oljeanläggningar

Havsföroreningar från fartyg och gas- och oljeanläggningar

I juli 2014 antog EU en lag som garanterar finansiering för arbetet i Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) för att bekämpa föroreningar till havs för perioden 2014-2020.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 911/2014 av den 23 juli 2014 om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar av havet orsakade av fartyg och olje- och gasanläggningar.

SAMMANFATTNING

I juli 2014 antog EU en lag som garanterar finansiering för arbetet i Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) för att bekämpa föroreningar till havs för perioden 2014-2020.

EMSA inrättades ursprungligen för att säkerställa en hög säkerhetsnivå till sjöss och för att förebygga och hantera föroreningar från fartyg, såsom läckage av olja och farliga ämnen. 2013 utvidgades byråns uppdrag till att omfatta föroreningar från olje- och gasinstallationer.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den tillhandahåller finansiering för att EMSA ska kunna fullgöra sitt arbete med att ta itu med havsföroreningarna. Den anger uttryckligen att EMSA:s existens inte befriar länderna från ansvar att vidta nödvändiga åtgärder.

HUVUDPUNKTER

Finansieringen möjliggör för EMSA att investera i

specialiserade fartyg och utrustning som kan vara beredda att bistå vid behov,

satellitbilder och utrustning för att upptäcka föroreningar och kunna planera vilka åtgärder som bör vidtas.

EMSA:s främsta uppgifter är att

arbeta nära och ge Europeiska kommissionen och EU-länderna tekniskt och vetenskapligt stöd för att bekämpa föroreningar,

analysera och informera om vilka metoder som fungerar bäst och dela med sig av sin expertis,

samordna sin verksamhet med befintliga regionala samarbetsavtal,

underhålla den europeiska satellitbaserade tjänsten för övervakning av oljeutsläpp (CleanSeaNet), som används för att upptäcka föroreningar tidigt och för att identifiera de ansvariga fartygen och anläggningarna.

De drabbade länderna ber EMSA om hjälp via EU:s civilskyddsmekanism.

EMSA kommer också att uppmuntra länder utanför EU som delar ett regionalt havsområde med EU att samla information om sina fartyg och sin utrustning och att informera om sina åtgärder och sin kapacitet.

FINANSIERING

160,5 miljoner euro. EMSA betalar för kontrakten för beredskapsfartygen och utrustningen, men de påverkade länderna betalar för kostnaderna för saneringen i deras vatten.

NÄR TRÄDER FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020.

BAKGRUND

Se EMSA:s webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 911/2014

29.8.2014

-

EUT L 257, 28.8.2014, s. 115-120

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 208, 5.8.2002, s. 1-9).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 129, 29.4.2004, s. 1-5).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 100/2013 av den 15 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 39, 9.2.2013, s. 30-40).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om unionens civilskyddsmekanism (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924-947).

Senast ändrat den 08.12.2014

Top