EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det stärker de befintliga bestämmelserna om användning av farliga ämnen, t.ex. bly, kvicksilver och kadmium, i elektrisk och elektronisk utrustning för att skydda människors hälsa och miljön, i synnerhet genom att möjliggöra miljövänlig återvinning och behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.

VIKTIGA PUNKTER

Den omarbetade lagstiftningen uppdaterar direktiv 2002/95/EG, som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att bland annat utöka begränsningarna av användningen av farliga ämnen till att gälla för mer elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillämpningsområde

 • I en bilaga till direktivet fastställs de kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av lagstiftningen. Det är allt från hushållsapparater till informationsteknisk utrustning (IT-utrustning) plus en öppen kategori (gäller fr.o.m. juli 2019).
 • Förbudet gäller nu för all elektrisk och elektronisk utrustning samt för kablar och reservdelar. Det finns en kort lista med undantag som ges i vissa specialfall.
 • För vissa produkter ska förbudet införas gradvis. Direktivet träder i kraft
  • den 22 juli 2014 för övervaknings- och kontrollinstrument samt medicintekniska produkter,
  • den 22 juli 2016 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik,
  • den 22 juli 2017 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument, och
  • den 22 juli 2019 för övriga produktgrupper.

Undantag

Begränsningarna gäller inte för ett antal objekt, t.ex. vapen, rymdutrustning och storskaliga stationära industriverktyg (t.ex. tryckpressar, fräs- och borrmaskiner) eller fasta installationer (t.ex. elektriska generatorer). Solcellspaneler är också undantagna.

Genom direktiv (EU) 2017/2102 ändras direktiv 2011/65/EU i syfte att lösa ett antal problem och undvika oavsiktliga konsekvenser av lagstiftningen till följd av det öppna tillämpningsområde som infördes 2011.

Orgelpipor och vissa mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg utesluts från tillämpningsområdet.

Direktivet syftar också till att främja den cirkulära ekonomin genom att häva förbudet mot transaktioner på sekundärmarknaden (som inbegriper reparation, byte av reservdelar, renovering och återanvändning samt anpassning i efterhand) för elektrisk eller elektronisk utrustning som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 2011/65/EU.

Återanvända reservdelar som återvunnits från elektrisk och elektronisk utrustning kan undantas förutsatt att återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan och kan underkastas granskning samt att konsumenten får veta att återanvändning av delar ägt rum.

Undantag

 • Om särskilda kriterier är uppfyllda gäller inte begränsningarna under en tillfällig period för vissa undantagna användningsområden, såsom användningen av kvicksilver i energisparlampor.
 • Undantag från begränsningarna anges i två bilagor. Åtskilliga undantag har lagts till sedan direktivet offentliggjordes, och andra har upphört och gäller inte längre. Förteckningarna över undantag uppdateras hela tiden i enlighet med de tekniska framstegen.

Skyldigheter

 • Genom direktivet blir tillverkarna skyldiga att säkerställa att all elektrisk och elektronisk utrustning som de släpper ut på marknaden har utformats och tillverkats i enlighet med kraven i lagstiftningen.
 • Importörer måste kontrollera att utrustningen har godkänts och uppfyller de standarder som krävs.
 • Distributörer måste också säkerställa att standarderna uppfylls.

Anpassning och översyn

 • De olika bilagorna, inklusive förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar och deras koncentrationer i viktprocent i homogena material, ses över regelbundet. De kommer att uppdateras i enlighet med vetenskaplig och teknisk utveckling och ta hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön.
 • Europeiska kommissionen ska genomföra en allmän översyn senast den 22 juli 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 21 juli 2011. Genom direktiv 2011/65/EU omarbetades och ersattes direktiv 2002/95/EG (med senare ändringar), som måste införlivas i EU-ländernas lagstiftning senast 2004. De nya reglerna i direktiv 2011/65/EU måste träda i kraft i EU-länderna senast 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådet direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning) (EUT L 174, 1.7.2011, s 88).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/65/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 18.10.2018

Top