EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Minska konstgjorda växthusgaser (fluorerade gaser)

Minska konstgjorda växthusgaser (fluorerade gaser)

Förordningen är utformad för att mildra klimatförändringarna och skydda miljön genom att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (F-gaser). Den syftar till att minska dessa med två tredjedelar av dagens nivåer fram till 2030.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.

SAMMANFATTNING

Förordningen är utformad för att mildra klimatförändringarna och skydda miljön genom att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (F-gaser). Den syftar till att minska dessa med två tredjedelar av dagens nivåer fram till 2030.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen innehåller bestämmelser om inneslutning, användning, återvinning och destruktion av F-gaser. Den förbjuder försäljning av vissa produkter som innehåller F-gaser.

Den omfattar fluorkolväten (HFC)*, perfluorkarboner (PFC)* och svavelhexafluorid (SF6)*.

Den sätter en övergripande årlig gräns för klimatpåverkan från fluorkolväten. Denna kommer att minskas gradvis mellan 2015 och 2030.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen innehåller följande krav:

  • Avsiktliga utsläpp av F-gaser är förbjudna, såvida det inte är tekniskt nödvändigt för den avsedda användningen av en produkt. Tillverkarna måste göra sitt yttersta för att begränsa utsläppen vid produktion, transport och lagring av F-gaser.
  • Operatörer av utrustning som innehåller F-gaser måste vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika läckage. De måste se till att utrustningen kontrolleras regelbundet för läckage. Kraven varierar beroende på den potentiella klimatpåverkan eller om utrustningen är hermetiskt tillsluten.
  • De nationella myndigheterna är ansvariga för att inrätta certifierings- och utbildningsprogram för företag och enskilda som deltar i installation, service, underhåll, reparation eller avveckling av F-gasutrustning och i återvinning av F-gaser.
  • Den inrättar förbud i faser från 2015 till 2025 mot försäljning av nya produkter, såsom vissa kategorier kylskåp och frysar, luftkonditioneringssystem, skum och aerosoler som innehåller F-gaser, där säkrare och mer klimatvänliga alternativ finns.
  • Den minskar klimatpåverkan från användningen av HFC över tid. Den årliga gränsen för HFC på marknaden år 2030 är 21 % jämfört med nivåerna för 2009-2012. För att säkerställa att gränserna respekteras tilldelar kommissionen årliga kvoter till producenter och importörer. Dessa får inte överskridas.
  • Producenter, importörer, exportörer, användare av råmaterial och företag som förstör F-gaser måste årligen rapportera till kommissionen. Importörer av F-gasutrustning måste göra samma sak samt från och med 2017 lämna bevis för att kvantiteterna av HFC i deras importerade utrustning har beaktats.

Kommissionen kommer att rapportera om effekterna av förordningen senast den 31 december 2022.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 januari 2015.

BAKGRUND

F-gaser är konstgjorda växthusgaser med en global uppvärmningseffekt upp till 23 000 gånger högre än koldioxid. De står för 2 % av EU:s utsläpp av växthusgaser. F-gaser ersätts ofta av klimatvänligare alternativ.

VIKTIGA BEGREPP

* Fluorkolväten (HFC) används som kylmedel, rengöringsmedel och skumbildande medel (såsom brandsläckare).

* Perfluorkarboner (PFC) används för att tillverka halvledare och som rengöringslösningsmedel och skumbildande medel.

* Svavelhexafluorid (SF6) används i högspänningsbrytare och magnesiumproduktion.

Mer information finns på sidorna om kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 517/2014

9.6.2014

-

EUT L 150, 20.5.2014, s. 195-230.

Senast ändrat 23.07.2015

Top