EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att föra de europeiska små och medelstora företagens entreprenörskap framåt – Cosmeprogrammet

Att föra de europeiska små och medelstora företagens entreprenörskap framåt – Cosmeprogrammet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1287/2013 – program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) (2014–20)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen upprättas ett program för Europeiska unionen (EU) som syftar till att öka stödet till små och medelstora företag genom att förbättra omständigheterna för att företagande ska kunna blomstra.

VIKTIGA PUNKTER

 • Små och medelstora företag är de som bidrar mest till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU. I och med programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosmeprogrammet) är det nu lättare för dessa företag att hålla sig konkurrenskraftiga genom tillgång till finansiering och marknader, ett förenklat regelverk och främjande av entreprenörskap.
 • Cosme kommer att utgöra en direkt kommunikationskanal mellan europeiska små och medelstora företag och Europeiska kommissionen.

Bättre företagsvillkor

 • Cosme kommer att understödja åtgärder som förbättrar tillgången till finansiering för små och medelstora företag från uppstart till tillväxtfaserna Till finansieringsinstrumenten hör egetkapitalinstrument och lånegarantiinstrument. I vissa fall kan dessa användas tillsammans med nationella finansieringsinstrument för regionalpolitik och programmet Horisont 2020 för forskning och innovation.
 • Genom programmet kommer det också att bli bättre tillgång till marknader inom och utanför EU. Programmet kommer att förmedla information på områden som
  • tillgängliga affärsmöjligheter,
  • marknadshinder i områden utanför EU,
  • råd angående juridiska förfaranden och tullförfaranden.
 • Stödtjänster om immaterialrätt, däribland assistans vid gränsöverskridande samarbete inom företagande och partnerskap för överföring av teknik, forskning och utveckling och innovation, kommer också att tillhandahållas.

Främjande av konkurrenskraft

 • För att upprätthålla företagens konkurrenskraft och hållbarhet är programmet inriktat på att förbättra utformningen och genomförandet av befintliga politiska strategier som berör små och medelstora företag. Det kommer också att främja gränsöverskridande samarbete och understödja utvecklingen av produkter, tjänster och teknik.
 • Små och medelstora företag kommer även att uppmuntras att arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt och visa socialt företagsansvar.

En kultur av entreprenörskap

 • Programmet kommer också att vara fokuserat på att främja entreprenörskap. Det har som syfte att skapa en företagarkultur i EU genom att avhjälpa hinder som gör det svårt för små företag att växa, däribland att ändra på de regelverksrelaterade bördor som redan ligger på små och medelstora företag.
 • Programmet kommer särskilt att uppmärksamma unga kvinnliga företagare, och även andra särskilda målgrupper som t.ex. äldre företagare och företagare som hör till socialt missgynnade samhällsgrupper.

Finansiering

Programmet har en budget på 2,3 miljarder euro för 7 år och pågår under åren 2014–2020. Det kommer att administreras av genomförandeorganet för små och medelstora företag.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 23 december 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

Senast ändrat 01.03.2018

Top