EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Denna EU-förordning fastställer riktlinjer för en snabb utveckling av prioriterade korridorer och områden för transeuropeiska energiinfrastrukturer.

SAMMANFATTNING

I april 2013 antogs EU:s riktlinjer för utveckling av europeiska energiinfrastrukturer.

En av prioriteringarna i Europa 2020-strategin är att hållbar tillväxt ska uppnås genom främjande av mer resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi. Strategin placerar energiinfrastruktureri centrum för denna satsning genom att understryka behovet av att så snabbt som möjligt uppgradera Europas energinät och sammanlänka dem på kontinental nivå, vilket är särskilt viktigt för att integrera förnybara energikällor.

Den huvudsakliga bakgrunden till detta är att EU-länderna 2011 enades om

  • behovet av att modernisera ochutvidgaEuropas energiinfrastrukturer ,
  • behovet av attsammanlänka energinäten över gränserna ,
  • behovet av att tillhandahålla alternativa tillförsel- och transitvägar,
  • behovet av att tillhandahålla alternativa energikällor, inbegripet förnybara energikällor,
  • Inget EU-land bör vara isolerat från de europeiska gas- och elnäten efter 2015 eller riskera sin energiförsörjning på grund av att det saknas lämpliga anslutningar.

Genom riktlinjerna har 12 regionala grupper för transeuropeiska energinät (TEN-E) inrättats, med uppgift att välja ut projekt.

I oktober 2013 antog kommissionen en förteckning över 248 viktiga energiinfrastrukturprojekt (”projekt av gemensamt intresse”), som kommer att gynnas av snabbare och mer effektiva tillståndsförfaranden och förbättrad reglering.

Projekten kan även få tillgång till finansiellt stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (SFE), inom vilken knappt 6 miljarder euro har tilldelats transeuropeiska energiinfrastrukturer fram till 2020.

För att ett projekt ska tas med i förteckningen måste det

  • vara till betydande nytta förminst 2 EU-länder,
  • bidra till marknadsintegration, och ytterligare konkurrens,
  • öka försörjningstryggheten,
  • minska koldioxidutsläppen.

En ny EU-förteckning ska upprättas vartannat år.

Riktlinjerna anger att projekt av gemensamt intresse bör genomföras så fort som möjligt samt övervakas och utvärderas noga, samtidigt som den administrativa bördan för de projektansvariga bör minimeras.

Dessutom bör kommissionen utse europeiska samordnare för projekt med särskilda svårigheter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 347/2013

-

-

EUT L 115, 25.4.2013

Senast ändrat 04.04.2014

Top