EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ – gränsöverskridande EU-partnerskap för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

Erasmus+ – gränsöverskridande EU-partnerskap för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1288/2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Erasmus+ syftar till att

 • göra det möjligt för unga att få färdigheter och kunskap utomlands för att förbättra sin anställbarhet,
 • förbättra undervisningskvalitet och innovation och spetskompetens i organisationer inom allmän utbildning och yrkesutbildning,
 • komplettera medlemsländernas politiska satsningar för att modernisera sina system för allmän utbildning och yrkesutbildning,
 • utöka den internationella dimensionen gällande allmän utbildning och yrkesutbildning genom partnerskap mellan EU:s och partnerländers läroanstalter för högre utbildning och yrkesutbildning,
 • förbättra språkundervisning och språkinlärning,
 • främja excellens inom undervisning och forskning som avser europeisk integration bland forskare, studenter och medborgare,
 • stödja organisationer som är aktiva inom idrott på gräsrotsnivå (främst offentliga organ och klubbar) för att utnyttja idrottens potential att främja social inkludering och möta hot som dopning, uppgjorda matcher, rasism och intolerans.

VIKTIGA PUNKTER

Behörighet

Erasmus+ är öppet för alla EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, samt länderna som har ansökt om medlemskap i EU och eventuella ansökande länder. Partnerländer, främst de som omfattas av EU:s grannskapspolitik, kommer att vara berättigade till studie- eller praktikmöjligheter. Även ungdomsverksamhet räknas in.

Genomförande och deltagande

Insatserna under Erasmus+ är indelade i decentraliserade (sköts av varje lands nationella programkontor) eller centraliserade som sköts av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) i Bryssel.

Budget

Den tilldelade, övergripande budgeten är 14 775 miljarder euro under perioden 2014–2020.

Den delas upp enligt följande:

 • 77,5 % till utbildning och yrkesutbildning.
 • 10 % till ungdom.
 • 3,5 % till studielånsgarantin (för studenter som studerar på avancerad nivå, t.ex. masternivå).
 • 1,9 % till Jean Monnet (undervisning och forskning som avser europeisk integration).
 • 1,8 % till idrott.
 • 3,4 % som driftsanslag för de nationella programkontoren.
 • 1,9 % för att täcka administrativa utgifter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1288/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1).

Senast ändrat 25.06.2014

Top