EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att främja demokrati och mänskliga rättigheter i länder utanför EU (2014-2020)

Att främja demokrati och mänskliga rättigheter i länder utanför EU (2014-2020)

I förordningen fastställs ett finansieringsinstrument för att främja och stödja demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen och ge bistånd utan nödvändigt samtycke från regeringarna i de berörda länderna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen.

SAMMANFATTNING

Huvudmålet för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) är att ge bistånd till att utveckla och befästa demokrati i länder utanför EU och respekt för grundläggande rättigheter.

Detta EU-instrument är utformat för att komplettera andra EU-verktyg som främjar demokrati och mänskliga rättigheter (t.ex. politisk dialog eller olika finansiella och tekniska samarbetsinstrument).

STÖD FÖR ATT SKYDDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I HELA VÄRLDEN

EIDMR kommer bland annat att stödja:

  • Mer representativ demokrati, främjande av politisk pluralism, yttrandefrihet och frihet på internet.
  • Främjande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (d.v.s. avskaffande av dödsstraffet, förhindrande av tortyr, främjande av tanke-, religions- eller trosfrihet).
  • Skydd och hjälp till människorättsförsvarare.
  • Starkare tonvikt på sårbara grupper (nationella, etniska, religiösa, språkliga och sexuella minoriteter) med fokus även på kvinnors och barns rättigheter.
  • Stärkande av det civila samhället, d.v.s. medborgarnas delaktighet, däribland deras samarbete med lokala myndigheter och relevanta statliga institutioner.
  • EU:s valövervakning och valstöd (EOM) med uppföljning av deras rekommendationer och förbättring av demokrati- och valprocesser.

FLEXIBEL STRATEGI FÖR ATT REAGERA PÅ FARLIGA SITUATIONER

EIDMR kommer att fokusera starkare på de nödsituationer där mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter är som mest utsatta. Det kommer att kunna reagera i bättre tid och på ett mer flexibelt sätt genom särskilda finansieringsmekanismer, som direktbidrag i de fall där det inte går att bjuda in till förslag p.g.a. ett svårt politiskt klimat för medborgarna, t.ex. i form av risk för hotelser eller vedergällning.

EU måste även säkerställa att de tillgängliga resurserna används på effektivast möjliga sätt, för att optimera effekterna av sina åtgärder lokalt.

DET CIVILA SAMHÄLLETS VIKTIGA ROLL

Genom EIDMR kommer EU att kunna ge stöd för att utveckla blomstrande civila samhällen och deras särskilda roll som huvudaktörer för positiv förändring vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati i de berörda länderna.

BUDGET OCH GENOMFÖRANDE

EIDMR:s budget för 2014-2020 är 1,333 miljardereuro . De flesta bestämmelser och förfaranden för att genomföra detta program finns i förordning (EU) nr 236/2014, en övergripande förordning som anpassar och förenklar genomförandet av EU:s alla yttre instrument.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 235/2014

1.1.2014

-

EUT L 77, 15.3.2014

Senast ändrat den 17.09.2014

Top