Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Straffrättsliga förfaranden – oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången

Straffrättsliga förfaranden – oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2016/343 – förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att säkerställa

 • tilltalades eller misstänktas rätt till oskuldspresumtionen för ett brott av polisen eller rättsliga myndigheter,
 • rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Direktivet tillämpas på alla enskilda (fysiska personer) som är misstänka eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.
 • Det är tillämpligt i alla stadier av det straffrättsliga förfarandet, från det tillfälle då en person blir misstänkt eller tilltalad för att ha begått ett brott fram till det slutliga avgörandet.

Rättigheter

I direktivet fastställs följande grundläggande rättigheter för misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden:

 • Oskyldiga till dess att deras skuld har fastställts.
  • EU-länderna måste vidta åtgärder för att se till att det i offentliga uttalanden från myndigheter och i rättsliga avgöranden (utöver dem som avser frågan om skuld) inte hänvisas som om den personen vore skyldig.
  • EU-länderna måste också vidta åtgärder för att se till att misstänkta eller tilltalade inte framställs som skyldiga i domstol eller offentligt, genom att använda fysiskt begränsande åtgärder.
 • Bevisbördan åvilar åklagaren.
 • Rätten att tiga och att inte vittna mot sig själv.
 • Rätten att närvara vid sin egen rättegång – en rättegång kan hållas i frånvaro av en misstänkt eller tilltalad när en av följande villkor uppfylls:
  • Personen har i vederbörlig tid underrättats om rättegången och om följderna av utevaro.
  • Personen företräds av en försvarare som utsetts av antingen personen själv eller av staten.

Rättsmedel

 • EU-länderna måste se till att effektiva rättsmedel finns för brott mot dessa rättigheter.
 • Om rätten att tiga eller rätten att inte vittna mot sig själv har åsidosatts måste EU-länderna säkerställa att rätten till försvar och rättvis rättegång tas i beaktande vid utvärdering av berörda uttalanden.
 • Om en misstänkt eller tilltalad inte närvarade vid sin rättegång och de villkor som anges ovan inte var uppfyllda har personen rätt till en ny rättegång eller annat rättsmedel som medger att sakfrågan prövas på nytt (inbegripet framställning av ny bevisning).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 31 mars 2016. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 april 2018.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1–11).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1–7).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1–10).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1–12).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1–20).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1–8).

Senast ändrat 14.02.2017

Top