EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Förbättrade kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Förbättrade kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EU-förordning nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel stöder jordbrukarna och konsumenterna genom att förbättra, anpassa och utveckla ordningarna för att identifiera EU:s kvalitetsprodukter och kvalitetslivsmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

SAMMANFATTNING

EU-förordning nr 1151/2012 syftar till att förbättra EU:s kvalitetspolitik för jordbruksprodukter genom att öka samstämmigheten inom de olika kvalitetsordningarna. Förordningen innehåller åtgärder för att stödja jordbruks- och bearbetningsverksamhet samt jordbrukssystem för högkvalitativa produkter, i enlighet med EU:s politiska mål för landsbygdsutveckling. Förordningen omfattar dock inte spritdrycker, aromatiserade viner eller vinprodukter.

Förordningens huvudsakliga innehåll:

  • En förordning om skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) och garanterad traditionell specialitet (GTS).
  • Bestämmelser för SUB, SGB och GTS gällande officiella kontroller, förfaranden och producenternas roll.
  • Förbättrade och förenklade ordningar för SUB, SGB och GTS.
  • Starkare och tydligare skydd av registrerade namn och de gemensamma EU-symbolernas.
  • Kortare och förenklade förfaranden för att registrera namn (SUB, SGB och GTS).
  • En bestämmelse om att märkning av EU-produkter som saluförs som SUB, SGB eller GTS och är registrerade enligt förordningen måste innehålla unionssymbolen och produktens namn (denna bestämmelse träder i kraft den4.1.2016) .
  • Införande av en ny ram för att utveckla frivilliga kvalitetsbegrepp som ger konsumenterna extra information. Detta inbegriper det nya begreppet produkt från bergsområde.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1151/2012

4.1.2013Vissa bestämmelser ska tillämpas från och med den 4.1.2016.

-

EUT L 343, 14.12.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG(förordningen om offentlig kontroll). [COM(2013)265 slutlig av den 6.5.2013 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 05.02.2014

Top