EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1305/2013 – stöd för landsbygdsutveckling

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen görs följande:

 • Det anges hur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) bidrar till att utveckla jordbrukssektorn under perioden 2014–2020 så att den blir
  • klimattålig, konkurrenskraftig och innovativ,
  • klimatvänlig och miljömässigt balanserad, samt
  • socialt inkluderande.
 • Det fastställs de regler som styr EU:s stöd för landsbygdsutveckling, som finansieras av Ejflu.
 • Det redogörs för Ejflus mål och för hur Ejflu fungerar.

Förordningen ändrades genom förordning (EU) 2017/2393 där en rad tekniska ändringar infördes till de fem förordningarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP):

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Ejflu har som syfte att

 • främja konkurrenskraften inom jordbruket,
 • se till att naturresurser förvaltas på ett hållbart sätt och att åtgärder för att ta itu med klimatförändringar genomförs effektivt,
 • uppnå en territoriellt balanserad utveckling av landsbygdsområden runt om i EU, inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning.

Prioriteringar

EU stöder åtgärder med syftet att uppnå följande sex prioriterade mål:

 • 1.

  Främja kunskapsöverföring och innovation.

 • 2.

  Förbättra livskraften och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och främja hållbart skogsbruk.

 • 3.

  Främja organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhantering.

 • 4.

  Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket.

 • 5.

  Främja resurseffektivitet och övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

 • 6.

  Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

EU:s länder och regioner kan även ta itu med frågor som är särskilt viktiga på deras områden, t.ex.

 • unga jordbrukare,
 • småbruk,
 • bergsområden,
 • kvinnor på landsbygden,
 • begränsning av och anpassning till klimatförändringarna samt biologisk mångfald.

Budget

 • Budgeten för Ejflu för 2015 fastställdes till 99,3 miljarder euro. Minst 30 procent av detta ska användas till åtgärder som ska skydda miljön och bekämpa klimatförändringar, medan 5 procent är öronmärkta för lokala utvecklingsstrategier.
 • Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/791 revideras budgetfördelningen av EU:s stöd för landsbygdsprogram (bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013).

Ändring av förordningen 2017

Syftet med förordning (EU) 2017/2393 som har varit gällande sedan den 1 januari 2018 är att underlätta och förbättra jordbrukarnas tillgång till finansiering inom GJP. Genom förordningen införs bland annat följande:

 • Ett nytt sektorsspecifikt inkomststabiliseringsverktyg för att ge ersättning till jordbrukare som drabbats av en kraftig inkomstminskning.
 • Stöd för försäkringsavtal i fall där en jordbrukare har förlorat mer än 20 procent av sin genomsnittliga årsinkomst, t.ex. på grund av dåliga väderförhållanden.

Genomförande

I förordningen krävs att landsbygdsutvecklingspolitiken är förenlig med annan politik inom detta område. Det finns bestämmelser och avtal på EU-nivå för att säkerställa att EU-medel används på ett effektivt sätt, vilket minimerar risken för dubbelarbete och inkonsekvenser.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Ejflu är en av två EU-fonder som ger medel för att genomföra GJP (den andra är Europeiska garantifonden för jordbruket). Den bidrar till att uppnå målen med Europa 2020-strategin genom att uppmuntra till landsbygdsutveckling i EU. Detta gör den genom att samarbeta med andra initiativ på området, för att se till att EU-medel används på ett effektivt sätt.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1305/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser (EUT L 227, 31.7.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 24.05.2019

Top