Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 1305/2013 – stöd för landsbygdsutveckling

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen

 • fastställer hur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) syftar till att utveckla jordbrukssektorn under perioden 2014–2020 så att den blir
  • mer geografiskt och miljömässigt balanserad samt klimatvänlig,
  • klimattålig, konkurrenskraftig och innovativ,
 • fastställer de regler som styr EU:s stöd för landsbygdsutveckling, som finansieras av Ejflu,
 • förklarar Ejflus mål och hur den fungerar.

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Ejflu har som syfte att

 • förbättra konkurrenskraften inom jordbruket,
 • se till att naturresurser förvaltas på ett hållbart sätt och att åtgärder för ta itu med klimatförändringar genomförs effektivt,
 • se till att landsbygdsområden i EU får utvecklingsstöd, vilket inbegriper att skapa nya arbetstillfällen och skydda de som redan finns.

Prioriteringar

EU stöder åtgärder med syftet att uppfylla följande sex prioriterade mål:

 • 1.

  Ökad kunskapsöverföring och innovation.

 • 2.

  Konkurrenskraftigare jordbrukssektor och hållbart skogsbruk.

 • 3.

  Bättre organisation av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning, marknadsföring och riskhantering.

 • 4.

  Återställda, bevarade och förbättrade ekosystem.

 • 5.

  Förbättrat utnyttjande av resurserna och omställning till koldioxidsnål ekonomi.

 • 6.

  Ökad social inkludering, minskad fattigdom och bättre ekonomisk utveckling på landsbygden.

EU:s länder och regioner kan även fokusera på frågor som är särskilt viktiga på deras områden, t.ex.

 • unga lantbrukare,
 • små gårdar,
 • bergsområden,
 • kvinnor på landsbygden,
 • begränsning av och anpassning till klimatförändringarna samt biologisk mångfald,
 • korta leveranskedjor (dvs. den sekvens av processer som är involverad i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter).

Budget

 • Budgeten för Ejflu för 2015 fastställdes till 99,33 miljarder euro. Minst 30 procent av detta ska användas till åtgärder som ska skydda miljön och bekämpa klimatförändringar, medan 5 procent är öronmärkta för lokala utvecklingsstrategier.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/791 granskar budgetfördelningen av EU:s stöd för landsbygdsprogram (bilaga I i förordning (EU) nr 1305/2013).

Genomförande

I förordningen krävs att landsbygdsutvecklingspolitiken är förenlig med annan politik inom detta område. Bestämmelser och avtal på EU-nivå mellan EU-länder har ingåtts för att se till att EU-medel används på ett effektivt sätt, vilket minimerar risken för dubbelarbete och inkonsekvenser.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Ejflu är en av två fonder som ger medel till genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Den bidrar till att uppfylla målen för Europa 2020-strategin genom att uppmuntra till landsbygdsutveckling i EU. Detta gör den genom att samarbeta med andra initiativ på området, för att se till att EU-medel används på ett effektivt sätt.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1305/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser (EUT L 227, 31.7.2014, s. 1–17)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18–68)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/791 av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EUT L 127, 22.5.2015, s. 1–4)

Senast ändrat 31.08.2016

Top