EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

EU-marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen revideras målen och reglerna för den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (där vattenbruk omfattar bland annat fisk- och skaldjursodling). Detta är en del i reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

VIKTIGA PUNKTER

Marknadsordningen omfattar fem huvudområden:

 • Näringslivsorganisationer.
 • Handelsnormer.
 • Konsumentinformation.
 • Konkurrensregler.
 • Marknadsinformation (insamling och analys av relevanta marknadsdata som underlag för beslutsfattande).

Näringslivsorganisationer

 • I förordningen fastställs ett antal särskilda mål för producentorganisationer. Bland annat ska man främja hållbart fiske och minska utkast, dvs. att oönskad fångst kastas överbord.
 • Reformen inriktas också på gemensam förvaltning av verksamheter genom produktions- och saluföringsplaner. Reglerna och strukturen för dessa planer fastställs i en efterföljande genomförandeförordning. Det finns också rekommendationer från kommissionen som ska underlätta de behöriga nationella myndigheternas arbete i detta sammanhang.
 • Regler om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer fastställs i förordningen och i en ytterligare genomförandeförordning.

Handelsnormer

Gemensamma handelsnormer för fiskeriprodukter gäller oavsett om produkterna har sitt ursprung inom eller utanför EU. Fiskeriprodukter som inte uppfyller normerna får fortfarande användas för andra ändamål än direkt konsumtion som livsmedel (t.ex. till sällskapsdjursfoder eller kosmetika).

Konsumentinformation

Följande information måste ingå i märkning för konsumenter:

 • Artens handelsbeteckning (namn som är godkända eller tillåts lokalt eller regionalt i ett land) och dess vetenskapliga namn.
 • Produktionsmetod.
 • Var fisken fångats eller odlats och vilken typ av fiskeredskap som använts.
 • Om produkten är upptinad.
 • Bäst före-datum, om detta är lämpligt.

Konkurrensregler

Den gemensamma marknadsordningen omfattas av EU:s konkurrensregler. Vissa undantag görs emellertid för att politiken ska fungera väl och för att EU:s mål ska kunna uppnås (t.ex. anpassning av medlemmarnas produktionsnivå).

Marknadsinformation

Kommissionen ska förse näringslivsorganisationer, intressenter och beslutsfattare med marknadsinformation genom spridning av ekonomisk kunskap, marknadsanalyser och prisövervakning.

Ändring av förordningen på grund av covid-19-pandemin

 • Genom förordning (EU) 2020/560 ändras förordning (EU) nr 1379/2013 genom att man inför särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-pandemin. Efterfrågan på fiskeri- och vattenbruksprodukter har minskat avsevärt till följd av covid-19-pandemin, och detta har fått allvarliga socioekonomiska konsekvenser i samhällen där fiske och vattenbruk är en viktig näringsgren.
 • Genom den ändrade förordningen ska det bli möjligt att omfördela ekonomiska resurser inom de operativa programmen i varje EU-land på ett mer flexibelt sätt. Dessutom blir det enklare att ändra operativa program när nya åtgärder införs.
 • Producentorganisationer spelar en viktig roll i att hantera krisen. Därför höjs taket för ekonomiskt stöd till produktions- och saluföringsplaner avsevärt och EU-länderna får bevilja förskott på upp till 100 % av det ekonomiska stödet. Dessutom utvidgas möjligheten till lagringsstöd till att omfatta vattenbruksproducentorganisationer.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Denna förordning är den andra av tre delar i lagstiftningspaketet för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Den åtföljer förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (se sammanfattning) och förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden (se sammanfattning).

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1379/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

2014/117/EU: Kommissionens rekommendation av den 3 mars 2014 om upprättande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EUT L 65, 5.3.2014, s. 31).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1418/2013 av den 17 december 2013 om produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EUT L 353, 28.12.2013, s. 40).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1419/2013 av den 17 december 2013 om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer, utvidgning av producentorganisationers och branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EUT L 353, 28.12.2013, s. 43).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1420/2013 av den 17 december 2013 om upphävande av förordningarna (EG) nr 347/96, (EG) nr 1924/2000, (EG) nr 1925/2000, (EG) nr 2508/2000, (EG) nr 2509/2000, (EG) nr 2813/2000, (EG) nr 2814/2000, (EG) nr 150/2001, (EG) nr 939/2001, (EG) nr 1813/2001, (EG) nr 2065/2001, (EG) nr 2183/2001, (EG) nr 2318/2001, (EG) nr 2493/2001, (EG) nr 2306/2002, (EG) nr 802/2006, (EG) nr 2003/2006, (EG) nr 696/2008 och (EG) nr 248/2009 efter antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EUT L 353, 28.12.2013, s. 48).

Senast ändrat 04.06.2020

Top