EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s agenda för bättre lagstiftning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande COM(2015) 215 final – EU:s agenda för bättre lagstiftning

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I detta meddelande lägger kommissionen fram ett reformpaket för att förbättra EU:s lagar och lagstiftning, för att se till att lagar och bestämmelser grundas på tillförlitliga uppgifter, är utformade på ett bra sätt samt ger konkreta och hållbara resultat för EU:s invånare.

VIKTIGA PUNKTER

Paketet bygger på befintliga förfaranden och processer för att förbättra EU:s lagar och lagstiftning, däribland konsekvensbedömningar, utvärderingar, offentliga samråd och programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit).

I paketet föreskrivs i synnerhet följande:

  • Det ska skapas mer öppenhet och insyn genom att man håller mer omfattande offentliga samråd och bättre förklarar de föreslagna lagarna och bestämmelserna.
  • Befintliga lagar och bestämmelser ska kontrolleras närmare, till exempel genom upprättande av en ny, stärkt nämnd för lagstiftningskontroll som kommer att bedöma kvaliteten på konsekvensbedömningar och kontrollera utvärderingen av befintlig lagstiftning.
  • Det ska tas fram ett förslag till ett nytt interinstitutionellt avtal mellan kommissionen, parlamentet och rådet, som syftar till att alla parter förbättrar sin lagstiftning genom att prioritera initiativ som gör befintliga lagar bättre och genomför konsekvensbedömningar av alla väsentliga ändringar som parlamentet och rådet gör av de lagar som föreslås av kommissionen.
  • Bättre utvärdering av befintlig lagstiftning, särskilt genom ett förstärkt Refit-program. Genom Refit utvärderar EU befintlig EU-lagstiftning för att göra den effektivare, utan att det påverkar politiska mål. Refit kommer att bli mer målinriktat genom fokus på de allvarligaste källorna till ineffektivitet och onödiga bördor, och mer integrerat i kommissionens beslutsprocess. Kostnaderna och fördelarna med åtgärder kommer även att kvantifieras där det är möjligt.
  • Det ska upprättas en Refit-plattform som ska göra att kommissionen lättare kan identifiera initiativ för att effektivisera EU-lagstiftningen.
  • Nya åtgärder ska införas för att minska bördan på sådana områden som offentlig upphandling, genom att exempelvis införa en standardiserad datablankett för små och medelstora företag som ska ersätta de komplicerade dokumenten vid offentliga upphandlingar.
  • EU:s lagstiftning ska genomföras bättre genom ökat samarbete med EU-länderna angående hur man bäst säkerställer efterlevnaden av EU:s lagstiftning.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda” (COM(2015) 215 final, 19.5.2015).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Genomförandet av agendan för bättre lagstiftning: Bättre lösningar för bättre resultat (COM(2017) 651 final, 24.10.2017).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Overview of the Union’s efforts to simplify and to reduce regulatory burdens, som åtföljer dokumentet Meddelande – Genomförandet av agendan för bättre lagstiftning: Bättre lösningar för bättre resultat (ej översatt till svenska) (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017).

Senast ändrat 28.09.2015

Top