EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cotonouavtalet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Partnerskapsavtal 2000/483/EG – mellan AVS-staterna och EU

VILKET SYFTE HAR PARTNERSKAPSAVTALET?

Cotonouavtalet är ryggraden i partnerskapet mellan EU, EU-länderna och 79 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

Syftet är att minska fattigdomen och på sikt utrota den, stödja en hållbar ekonomisk, kulturell och social utveckling i partnerländerna och ge dem hjälp att undan för undan integrera sina respektive ekonomier i världsekonomin.

VIKTIGA PUNKTER

Huvudprinciper

Cotonouavtalet är ett nära samarbete som bygger på en rad principer:

 • Parterna i avtalet är likställda.
 • AVS-länderna bestämmer sin egen respektive utvecklingspolitik.
 • Samarbetet är inte bara mellan regeringar: parlament, lokala myndigheter, det civila samhället, den privata sektorn, ekonomiska parter och arbetsmarknadens parter spelar också en roll.
 • Samarbetsformer och prioriteringar varierar utifrån sådana aspekter som ländernas utvecklingsnivåer.

Organisation

Gemensamma institutioner finns på plats för att understödja genomförandet av Cotonouavtalet:

 • AVS-ministerrådet, assisterade av Ambassadörskommittén
  • för den politiska dialogen,
  • antar politiska riktlinjer,
  • fattar beslut för att genomföra avtalet.
 • Det presenterar en årlig framstegsrapport för AVS och EU:s gemensamma parlamentsförsamling. Detta rådgivande organ utfärdar rekommendationer för hur målen i avtalet ska nås.
 • Den gemensamma ministerkommittén AVS-EG för handel diskuterar handelsrelaterade frågor som angår alla AVS-länder. Den övervakar förhandlingarna om och genomförandet av ekonomiska partnerskapsavtal. Den utreder också hur multilaterala handelsförhandlingar påverkar handeln mellan AVS och EU och AVS-ekonomiernas utveckling.
 • AVS–EU-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete utreder hur utvecklingsfinansieringssamarbetet genomförs och övervakar framstegen.

Politisk dimension

Den politiska dimensionen i Cotonouavtalet är viktig och innefattar

 • en omfattande politisk dialog om nationella, regionala och globala frågor,
 • främjande av mänskliga rättigheter och demokratiska principer,
 • utveckling av fredsbyggande politik, konfliktförebyggande och konfliktlösning,
 • uppmärksammande av migrations- och säkerhetsfrågor, däribland kampen mot terrorism och att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen.

Verksamhet

Avtalet innefattar samarbetsaktiviteter för att stärka

 • den ekonomiska utvecklingen med inriktning på AVS-ländernas industri-, jordbruks- och turismsektorer,
 • social och mänsklig utveckling för att förbättra tjänster för hälso-, utbildnings- och näringstillförsel,
 • regionalt samarbete och integration för att främja och utöka handeln mellan AVS-stater.

Dessa aktiviteter finansieras genom Europeiska utvecklingsfonden.

Avtalet överensstämmer med Världshandelsorganisationens regler, och gör att AVS-länderna kan delta till fullo i internationell handel.

Ändring av avtalet

Avtalet undertecknades 2000 och löper ut i slutet av 2020.

Det ändrades senast 2017 (beslut (EU) 2017/435). År 2010 anpassades avtalet så att det blev inriktat på sådana frågor som

Förhandlingar om ett nytt avtal måste inledas senast i augusti 2018.

År 2016 antogs ett meddelande om ett förnyat partnerskap för perioden efter 2020. Det

VILKEN PERIOD GÄLLER PARTNERSKAPSAVTALET FÖR?

Det har gällt sedan den 1 april 2003 och skulle löpa ut den 29 februari 2020. Genom beslut nr 3/2019 förlängs tillämpningen av avtalet till och med den 31 december 2020 eller fram till ikraftträdandet (eller den provisoriska tillämpningen) av det nya avtal som ersätter partnerskapsavtalet 2000/483/EG.

BAKGRUND

Förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och AVS-länderna, som ska ersätta partnerskapsavtalet 2000/483/EG, inleddes 2018.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Partnerskapsavtal 2000/483/EG mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (EGT L 317, 15.12.2000, s. 3).

Fortlöpande ändringar av partnerskapsavtalet 2000/483/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 17 december 2019 om antagande av övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2020/2] (EUT L 1, 3.1.2020, s. 3).

Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen (EUT C 210, 30.6.2017, s. 1).

Rådets beslut (EU) 2017/435 av den 28 februari 2017 om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 67, 14.3.2017, s. 31).

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet: Ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016).

Senast ändrat 03.04.2020

Top